Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Важно решение на съда на ЕС по въпроса за адвокатските възнаграждения по преюдициално запитване на Иван Георгиев /понастоящем адвокат/
1. Заключение на генералния адвокат по дело C-498/16 Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited
Според генералния адвокат Bobek г н Maximilian Schrems може да се позове на качеството си на потребител, за да заведе дело срещу Facebook Ireland пред австрийските съдилища във връзка с ползването на личния му профил във Facebook за лични цели
Г-н Schrems обаче не може да се позовава на качеството си на потребител по исковете, с които предявява права, прехвърлени му от други потребители

2. Решение по дело C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department
Гражданин на държава извън ЕС, член на семейството на гражданин на Съюза, може да се ползва от право на пребиваване в държавата членка, в която последният е пребивавал преди да придобие гражданство на тази държава членка, наред с гражданството си по произход
Условията за предоставяне на това право на пребиваване не трябва да бъдат по-строги от предвидените с Директивата относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза

3. Заключение на генералния адвокат по дело C-359/16 Ömer Altun и др./Openbaar Ministerie
Според генералния адвокат Saugmandsgaard Øe в случай на измама национална юрисдикция може да не вземе предвид удостоверението за социално осигуряване на командировани в Европейския съюз работници
Измамите, свързани с издаването на удостоверения Е 101 на командировани работници, представляват заплаха за съгласуваността на схемите за социална сигурност на държавите членки и своеобразна нелоялна конкуренция, като освен това поставят под въпрос равните условия на труд на националните пазари на труда

4. Решение по дело C-306/16 Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA
Седмичната почивка на работниците не трябва непременно да се предоставя в деня, следващ шест последователни работни дни
Тя може да се предостави в който и да е ден в рамките на всеки седемдневен период
Решение по дело C-111/16 Giorgio Fidenato и др.
Държавите членки не могат да предприемат спешни мерки във връзка с генетично модифицирани храни и фуражи, без да е очевидно, че съществува сериозен риск за здравето или околната среда

Решение по дело C-589/15 Alexios Anagnostakis/Комисия
Съдът потвърждава, че предложението за европейска гражданска инициатива, внесено от гръцки гражданин, за да се създаде възможност за заличаване на държавния дълг на държавите в положение на крайна необходимост, не може да се регистрира
В Договорите няма никакво основание за инициатива с такъв предмет
Решение по дело C-559/16 Birgit Bossen, Anja Bossen и Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV

Обезщетението, дължимо на пътниците в случай на отмяна или голямо закъснение на свързващ полет трябва се изчислява в зависимост от прякото разстояние между летището на отпътуване и това на пристигане
Фактът, че действително изминатото разстояние с такъв полет е, поради връзката, по-голямо от разстоянието между летището на отпътуване и това на пристигане, не е от значение при изчисляването на обезщетението  


 Решение по дело C-413/14 Intel Corporation Inc./Комисия

Съдът отмени решението на Общия съд, с което бе потвърдена наложената от Комисията глоба на Intel в размер на 1,06 милиарда евро за злоупотреба с господстващо положение
Делото е върнато на Общия съд, който следва да разгледа доводите на Intel относно годността на спорните отстъпки да ограничат конкуренцията
      

Решение по съединени дела C-643/15 и C-647/15 Словакия и Унгария/Съвет

Съдът отхвърля жалбите на Словакия и Унгария срещу временния механизъм за задължително преместване на търсещи убежище лица
Този механизъм допринася ефективно и пропорционално, за да могат Гърция и Италия да се справят с последиците от миграционната криза от 2015 г.
Решение по дело C-566/15 Konrad Erzberger/TUI AG
Германският закон за участие на работниците в управлението на предприятието е съвместим с правото на Съюза
Обстоятелството, че работници на концерн, заети извън Германия, нямат право на глас и право да се кандидатират на избори за представители на работниците в надзорния съвет на германско дружество майка, не противоречи на свободното движение на работниците

Решение по дело C-290/16 Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV
Таксите за анулиране, начислявани от авиокомпаниите, могат да бъдат обект на контрол за неравноправност
Освен това различните компоненти на крайната цена, която следва да се плати на авиокомпаниите, трябва да бъдат посочвани отделно

Решение по дело C-190/16 Werner Fries/Lufthansa CityLine GmbH
Възрастовата граница от 65 години, предвидена в правото на Съюза, за пилоти в търговския въздушен транспорт на пътници, товари и поща, е валидна
Тя е обоснована от целта да се гарантира безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа

Заключение на генералния адвокат по дело C-320/16 Uber France SAS
Според генералния адвокат Szpunar държавите членки могат да забранят и да предвидят наказателноправни санкции за незаконното упражняване на транспортна дейност в рамките на услугата UberPop, без да уведомят предварително Комисията за проектозакона

Решение по дело C-554/14 Атанас Огнянов/Софийска градска прокуратура
Наказанието лишаване от свобода на задържано лице не може да бъде намалено при трансфера му от една държава членка в друга в съответствие с времето, през което е работил в затвор в първата държава членка, ако същата, при спазване на своето законодателство, не е извършила подобно намаляване на наказанието
Рамковото решение, уреждащо трансфера на осъдено на лишаване от свобода лице между две държави членки, няма директен ефект

Решение по дело C-30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO
Съдът отменя решението на Общия съд и решението на EUIPO, потвърждаващи регистрацията на формата на куба на Рубик като марка на Съюза
Когато са преценявали дали трябва да откажат регистрация на марката поради това, че тази форма отразява техническо решение, EUIPO и Общият съд е трябвало да вземат предвид и невидимите функционални характеристики на стоката с тази форма, включително възможността за ротация

Приложени са следните прессъобщения:

1. Решение по дело C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
Лице, което стопанисва магазин и предлага безплатен публичен достъп до Wi-Fi мрежа, не носи отговорност за нарушения на авторски права, извършени от потребител
На такова лице обаче може да се разпореди да защити мрежата си с парола, за да прекрати или предотврати тези нарушения

2. Решение по дело T‑76/14 Morningstar Inc./Комисия
Общият съд на ЕС потвърждава решението на Комисията да одобри ангажиментите, които Thomson Reuters е поело, за да преустанови злоупотребата с господстващо положение на пазара на консолидираните данни в реално време

3. Решение по дело C‑16/15 María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud
Използването на последователни срочни договори за задоволяването на нужди с постоянен характер в областта на здравните услуги е в противоречие с правото на Съюза
Използването на такива договори може да бъде обосновано само от необходимостта да се задоволят нужди с временен характер

4. Решение по дело T‑408/15 Globo Comunicação e Participações S.A./EUIPO
Според Общия съд на ЕС стандартно алармено или телефонно звънене не може да се регистрира като марка на Съюза поради неговата баналност

5.Решения по дела C‑165/14 Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado и C‑304/14 Secretary of State for the Home Department/CS
Правото на Съюза не допуска както автоматичен отказ на разрешение за пребиваване, така и експулсиране от територията на ЕС на гражданин на страна, която не е членка на ЕС, упражняващ сам родителските права по отношение на ненавършил пълнолетие гражданин на ЕС, само с мотива, че е осъждан
Приемането на мярка за експулсиране е възможно само при условие, че тя е пропорционална и обоснована с личното поведение на гражданина на страна, която не е членка на ЕС, което трябва да представлява истинска, настояща и достатъчно сериозна заплаха, засягаща основен обществен интерес на приемащата държава членка

Приложени са следните прессъобщения:

1. Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-203/15 Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen и C-698/15 Secretary of State for Home Department/Tom Watson и др.
Според генералния адвокат Saugmandsgaard Øe общо задължение за запазване на данни, което държава членка е наложила на доставчиците на електронни съобщителни услуги, може да е съвместимо с правото на Съюза
Трябва обаче това задължение да е съпроводено със строги гаранции

2. Заключение на генералния адвокат по дело C-188/15 Bougnaoui и ADDH/Micropole SA
Според генералния адвокат Sharpston фирмена политика, изискваща от служителка да не носи мюсюлманска забрадка, когато общува с клиенти, представлява неправомерна пряка дискриминация
Изискването за изцяло неутрално облекло може да представлява също непряка дискриминация, която е оправдана само ако е пропорционална на преследвана законна цел, включваща стопанските интереси на работодателя

3. Решение по дело C-494/15 Tommy Hilfiger Licensing LLC и др./Delta Center a.s.
Операторът на материален пазар може също да бъде задължен да направи необходимото за преустановяване на извършваните от търговците нарушения във връзка с марките
Издадените във връзка с това съдебни забрани трябва да отговарят на същите условия като забраните за операторите на електронни пазари

4. Решение по дело C-308/14 Комисия/Обединено кралство
Обединеното кралство може да изисква ползвателите на семейните надбавки и на данъчния кредит във връзка с отглеждането на дете да имат право на пребиваване в тази държава
Макар това условие да се счита за непряка дискриминация, то е обосновано от необходимостта да се защитят финансите на приемащата държава членка

5. Решение по дело C-47/15 Sélina Affum/Préfet du Pas de Calais и Procureur général de la Cour d'appel de Douai
„Директивата относно връщането" не допуска на гражданин на страна извън ЕС да се наложи наказание лишаване от свобода, преди да се проведе процедура за връщането му, с единствения мотив, че е влязъл незаконно на територията на държава членка през вътрешна граница на Шенгенското пространство
Това се отнася и за случаите, когато този гражданин минава само транзит през територията на съответната държава членка, заловен е при излизане от Шенгенското пространство и по отношение на него се провежда процедура за обратно приемане в държавата членка, откъдето идва

Страница 1 от 10