Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Встъпване в длъжност на новите съдии в Общия съд на Европейския съюз и в Съда на публичната служба на Европейския съюз

Българинът, г-н Александър Корнезов, е назначен за съдия в Съда на публичната служба на Европейския съюз

Общият съд на Европейския съюз се подготвя за встъпването в длъжност на нови членове
Новата структура, състояща се от девет петчленни съдебни състава, ще заработи през септември

Решение по съединени дела С-404/15 и С-659/15 PPU Pál Aranyosi и Robert Căldăraru
Изпълнението на европейска заповед за арест трябва да се отложи, ако съществува реална опасност от нечовешко или унизително отношение поради условията на задържане на съответното лице в издалата заповедта държава членка
Ако съществуването на такава опасност не може да се изключи в разумен срок, отговарящият за изпълнението на заповедта орган трябва да реши дали да не прекрати процедурата по предаване

Заключение на генералния адвокат по дело C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
 Според генерален адвокат Szpunar лице, което стопанисва магазин, бар или хотел и предоставя безплатно на хората Wi-Fi мрежа, не носи отговорност за извършени от потребител нарушения на авторските права
На лицето, стопанисващо такъв обект, може по съдебен ред да се разпореди да преустанови или да предотврати нарушението, но не може да се изисква изключването на връзката с интернет, нито нейната защита посредством парола или цялостното проследяване на комуникацията

    Решение по дело T-100/15 Dextro Energy GmbH & Co. KG/Комисия
Общият съд потвърждава, че не могат да бъдат разрешени няколко здравни претенции относно глюкозата
Комисията не е допуснала грешка, като е установила, че тези претенции насърчават консумацията на захар, при положение че подобно насърчаване е несъвместимо с общоприетите хранителни и здравни принципи

    Решение по съединени дела С-145/15 и С-146/15 K. Ruijssenaars, A. Jansen и J.H. Dees-Erf/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Националните органи упражняват общ надзор, за да гарантират правата на пътниците във въздушния транспорт, но не са длъжни в случай на индивидуални жалби да предприемат действия
Това правомощие обаче може да им бъде предоставено от националното законодателство
  
    Решение по дело C-695/15 PPU Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Регламент „Дъблин III" позволява на държавите членки да изпратят кандидат за международна закрила в сигурна трета държава, независимо дали става въпрос за държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата, или друга държава членка
Държава членка може да упражни това право и след като в рамките на процедурата по обратно приемане е признала съгласно посочения регламент, че е компетентна да разгледа молбата

    Решение по дело T-501/13 Karl-May-Verlag GmbH/СХВП
Общият съд уважава жалбата на издателска къща „Karl-May" срещу решението на Служба за марките на Европейския съюз, с което се отменя марката на Общността „WINNETOU"
Службата не е следвало да уважава искането на Constantin Film за обявяване на недействителност без да извърши самостоятелна преценка дали знакът „Winnetou" има описателен характер за съответните стоки и услуги

     Съдебната статистика за 2015 г.: нови рекорди в производителността и броя на образуваните дела пред Съда на ЕС

Решение по съединени дела C-443/14 и C-444/14 Kreis Warendorf/Ibrahim Alo и Amira Osso/Region Hannover
Съдът се произнася по съотношението между свободата на движение на лицата, на които е предоставена международна закрила, и мерките за улесняване на тяхната интеграция
Задължение за установяване на местожителството може да бъде наложено на лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, ако са изправени в по-голяма степен пред затруднения с интеграцията в сравнение с лицата, които не са граждани на ЕС и пребивават законно в държавата членка, предоставила тази закрила

Решение по дело C-179/15 Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.
Предишните официални сервизи на Daimler не носят отговорност за съобщенията, които въпреки усилията им да бъдат заличени продължават да свързват името им с марката  „Mercedes-Benz" в интернет
Освен това Daimler не може да изисква от сервизите да направят постъпки за заличаване на подобни съобщения в интернет, когато те не са били поръчани от тях
Решение по дело C-299/14 Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto и др.
Съдът потвърждава, че през първите три месеца от пребиваването им на гражданите на други държави членки могат да бъдат отказвани определени социални обезщетения
Отказът не предполага индивидуална проверка

    Решение по дело C-336/14 Sebat Ince

Правото на Съюза може да не допусне санкционирането на осъществявано в Германия без разрешение презгранично посредничество при залагания върху резултатите от спортни състезания

По-конкретно това важи за останалия да съществува на практика предишен публичен монопол, който е обявен от германските съдилища за противоречащ на правото на Съюза

    Заключение на генералния адвокат по дело C-165/14 Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado и дело C-304/14 Secretary of State for the Home Department/CS 

 Генералният адвокат Szpunar счита, че лице, което не е гражданин на ЕС и само упражнява родителските права по отношение на ненавършил пълнолетие гражданин на ЕС, не може да бъде експулсирано от държава членка или да му бъде отказано издаване на разрешение за пребиваване единствено поради обстоятелството, че е осъждано

Приемането на мярка за експулсиране е възможно само при условие, че тя е пропорционална и обоснована със свързани с обществената сигурност императивни съображения, както и с личното поведение на лицето, което трябва да представлява истинска, настояща и достатъчно сериозна заплаха

Заключение на генералния адвокат по дело C-47/15 Sélina Affum/Préfet du Pas de Calais et Procureur général de la Cour d'appel de Douai

Според генералния адвокат Szpunar, чужд гражданин, който не е заловен при незаконно преминаване на външната граница на Шенгенското пространство, не може да бъде изпратен в затвора единствено поради незаконно влизане на територията на държава членка
Такова е положението, когато гражданинът е задържан при напускане на Шенгенското пространство, когато само преминава транзит и срещу него има процедура за обратно приемане в държавата членка, от която е дошъл
 
 
 
Национална правна уредба относно хазартните игри може да е в противоречие с принципа на пропорционалност, ако задължава концесионера да прехвърли безвъзмездно оборудването, използвано за събиране на залози
Националната юрисдикция следва да провери пропорционалността на тази правна уредба с оглед на особените обстоятелства в разглеждания случай, като продажната стойност на активите, предмет на принудително прехвърляне
Решение по дело C-419/14 WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
Прехвърлянето на ноу-хау за поддръжката на еротичния сайт „livejasmin.com" от Унгария в Мадейра, където се прилага по-ниска ставка на ДДС, само по себе си не представлява злоупотреба
То обаче представлява злоупотреба, ако цели да прикрие обстоятелството, че в действителност сайтът се поддържа от територията на Унгария
Страница 2 от 10