Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

1. Решение по дело C-201/14 Smaranda Bara и др./Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate и др.
Лицата, чиито лични данни са били предмет на предаване и обработка между две структури на публичната администрация на държава членка, трябва да бъдат уведомени предварително

2. Решение по дело T-450/12 Alexios Anagnostakis/Комисия
Общият съд на ЕС потвърждава, че европейската гражданска инициатива, целяща създаване на възможност за заличаване на обременителния държавен дълг на страните в състояние на крайна необходимост като Гърция, не може да се регистрира
В Договорите няма никакво основание за инициатива с такъв предмет

3. Решение по дело T-364/13 Eugenia Mocek и Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/СХВП
Според Общия съд известността на крокодила на Lacoste позволява да не се допуска регистрация на формата на крокодил или кайман за кожените изделия, дрехите и обувките 

1. Заключение на генералния адвокат по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner
Според генералния адвокат Bot решението на Комисията, с което се констатира, че защитата на личните данни в САЩ е достатъчна, не е пречка националните органи да преустановят прехвърлянето на данни на европейските абонати на Facebook към разположени в САЩ сървъри
Генералният адвокат освен това счита, че посоченото решение е невалидно

2. Решение по дела T-124/13, Италия/Комисия и T-191/13, Испания/Комисия
Общият съд на ЕС отменя три обявления за конкурси, които задължават кандидатите да изберат немски, английски или френски език като втори език и като език за кореспонденция с EPSO

Решение по дело C-257/14 Corina van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Дори при отмяна на полет поради непредвидени технически проблеми въздушните превозвачи са длъжни да обезщетят пътниците
Все пак при наличието на някои технически проблеми, вследствие по-конкретно на скрити фабрични дефекти, отразяващи се върху сигурността на полетите, или на актове на саботаж или тероризъм, превозвачите могат да бъдат освободени от задължението им да изплатят обезщетение
Решение по дело C-67/14 Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa, Sonita, Valentina и Valentino Alimanovic

Държавите членки могат да не плащат някои независещи от вноски социални обезщетения на граждани на Съюза, които се преместват на тяхна територия, за да търсят работа

Решение по дело C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security SL и Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

Придвижванията, които работниците без фиксирано или обичайно работно място, извършват между дома си и първия клиент или от последния за деня клиент до дома си, представляват работно време
Изключването на тези придвижвания от работното време би било в разрез с преследваната от правото на Съюза цел за защита на безопасността и здравето на работниците

 Решение по дело C-160/14 João Filipe Ferreira da Silva e Brito и др./Estado português

Португалската държава трябва да изплати обезщетение на служителите на Air Atlantis, бивш филиал на TAP
Португалският Върховен съд е бил длъжен да сезира Съда с преюдициално запитване относно понятието „прехвърляне на стопанска дейност"

Решение по дело C-83/14 ЧЕЗ Разпределение България АД/Комисия за защита от дискриминация

Монтирането на недостъпна височина на електромерите в квартал с компактно ромско население би могло да представлява дискриминация поради етнически произход, когато в други квартали електромерите се монтират на достъпна височина
Дори ако се установи, че в този квартал има злоупотреби с електромерите, описаната практика изглежда несъразмерна спрямо двете си цели — да гарантира сигурността на електропреносната мрежа и надлежното отчитане на потребената електроенергия
Приложени са следните прессъобщения:

1.    Решение по дело C-218/14 Kuldip Singh и др./Minister for Justice and Equality
Гражданин на трета страна, който е съпруг на гражданин на Съюза, пребиваващ в държава членка, различна от тази на която е гражданин, няма право на пребиваване в тази държава, когато гражданинът на Съюза я е напуснал преди започването на процедурата по развод

2.    Решение по дело C-653/13 Комисия/Италия
Заради лошото прилагане на Директивата за отпадъците в регион Кампания Италия е осъдена да заплати еднократно платима сума в размер на 20 милиона евро и периодична имуществена санкция в размер на 120 000 евро за всеки ден забава
Съдът вече един път е констатирал неизпълнение на задължения от страна на Италия в решение от 2010 г.

3.    Решение по дело C-184/14 A/B
Съдът, който следва да се произнесе по въпросите, свързани с родителската отговорност, е компетентен да разгледа и искането за издръжка от един от родителите за негови ненавършили пълнолетие деца
Това е така и в случаите, когато компетентен да се произнесе по развода или по съдебната раздяла е съд в друга държава членка

4.    Решение по дело C-170/13 Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH
При определени условия предявяването от патентопритежател в господстващо положение на иск срещу предполагаем нарушител за преустановяване на нарушение на неговия патент, който е от съществено значение за стандарт, може да представлява злоупотреба с господстващо положение
В частност при положение, че патентопритежателят предварително е поел задължение да предостави на трети лица лицензия при справедливи, разумни и недискриминационни условия, преди да предяви такъв иск за преустановяване на нарушението на неговия патент или за изтегляне от пазара на стоките, за чието производство е бил използван той, този патентопритежател представя на предполагаемия нарушител конкретно лицензионно предложение

5.    Решение по дело C-222/14 Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton
Забранявайки на държавните служители мъже, чиито съпруги не работят, да ползват родителски отпуск, гръцката правна уредба противоречи на правото на Съюза
Родителският отпуск е индивидуално право, което не може да зависи от положението на съпруга

6.    Решение по дело C-255/14 Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Като налага глоба, съответстваща на 60 % от парите в брой, които не са декларирани при преминаването на външна граница на ЕС, унгарското законодателство нарушава правото на Съюза
Размерът на тази глоба не е пропорционален на тежестта на нарушението, състоящо се в неизпълнение на задължението за деклариране на пренасянето на сума в брой, която е равна на или по-голяма от 10 000 EUR
Приложени са следните прессъобщения:

 1. Решение по дело C-153/14 Minister van Buitenlandse Zaken/K и A
Държавите членки могат да изискват от гражданите на трети страни да положат успешно изпит за проверка на интегрирането в обществото преди събирането на семейството
Упражняването на правото на събиране на семейството обаче не трябва да бъде невъзможно или прекомерно трудно

 2. Решение по дело C-87/14 Комисия/Ирландия
Комисията не е доказала, че Ирландия не е изпълнила задълженията си при прилагането на Директивата относно работното време за болничните стажант-лекари

3. Решение по дело C-360/14 P Германия/Комисия
След Общия съд, Съдът на ЕС също потвърждава решението на Комисията, с което забранява на Германия да запази граничните си стойности за арсена, антимона и живака в детските играчки
Съдът отхвърля подадената от Германия жалба срещу решението на Общия съд и приема, че като отхвърля жалбата на тази държава членка, той не допуска грешка при прилагане на правото
Страница 3 от 10