Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Решение по дело C-347/14 New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat

Предлагането на кратки видеоматериали на интернет сайта на вестник може да попада в обхвата на правната уредба на аудио-визуалните медийни услуги
Такъв е случаят, когато това предлагане има съдържание и функция, самостоятелни спрямо съдържанието и функцията на журналистическата дейност на даден онлайн вестник

Приложени са следните прессъобщения:

1. Г‑н Antonio Tizzano е избран за заместник-председател на Съда на Европейския съюз
2. Избор на председатели на съставите от петима съдии на Съда
3. Г‑н Koen Lenaerts е избран за председател на Съда на Европейския съюз
4. Решение по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner
Съдът обявява за невалидно решението на Комисията, с което се констатира, че САЩ гарантират достатъчна степен на защита на прехвърляните лични данни
Тъй като единствено Съдът е компетентен да обяви акт на Съюза за невалиден, сезираните с искане национални надзорни органи могат — дори при наличие на решение на Комисията, с което се констатира, че трета страна предоставя достатъчна степен на защита на личните данни — да проверят дали прехвърлянето на данните на определено лице към тази страна отговаря на изискванията на законодателството на Съюза относно защитата на тези данни и също като засегнатото лице могат да сезират националните юрисдикции с цел последните да отправят преюдициално запитване, за да се провери валидността на решението
5. Тържествено съдебно заседание на Съда
Частична подмяна на състава на Съда и встъпване в длъжност на нов член на Общия съд на ЕС

1. Решение по дело C-201/14 Smaranda Bara и др./Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate и др.
Лицата, чиито лични данни са били предмет на предаване и обработка между две структури на публичната администрация на държава членка, трябва да бъдат уведомени предварително

2. Решение по дело T-450/12 Alexios Anagnostakis/Комисия
Общият съд на ЕС потвърждава, че европейската гражданска инициатива, целяща създаване на възможност за заличаване на обременителния държавен дълг на страните в състояние на крайна необходимост като Гърция, не може да се регистрира
В Договорите няма никакво основание за инициатива с такъв предмет

3. Решение по дело T-364/13 Eugenia Mocek и Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/СХВП
Според Общия съд известността на крокодила на Lacoste позволява да не се допуска регистрация на формата на крокодил или кайман за кожените изделия, дрехите и обувките 

1. Заключение на генералния адвокат по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner
Според генералния адвокат Bot решението на Комисията, с което се констатира, че защитата на личните данни в САЩ е достатъчна, не е пречка националните органи да преустановят прехвърлянето на данни на европейските абонати на Facebook към разположени в САЩ сървъри
Генералният адвокат освен това счита, че посоченото решение е невалидно

2. Решение по дела T-124/13, Италия/Комисия и T-191/13, Испания/Комисия
Общият съд на ЕС отменя три обявления за конкурси, които задължават кандидатите да изберат немски, английски или френски език като втори език и като език за кореспонденция с EPSO

Решение по дело C-257/14 Corina van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Дори при отмяна на полет поради непредвидени технически проблеми въздушните превозвачи са длъжни да обезщетят пътниците
Все пак при наличието на някои технически проблеми, вследствие по-конкретно на скрити фабрични дефекти, отразяващи се върху сигурността на полетите, или на актове на саботаж или тероризъм, превозвачите могат да бъдат освободени от задължението им да изплатят обезщетение
Решение по дело C-67/14 Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa, Sonita, Valentina и Valentino Alimanovic

Държавите членки могат да не плащат някои независещи от вноски социални обезщетения на граждани на Съюза, които се преместват на тяхна територия, за да търсят работа

Решение по дело C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security SL и Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

Придвижванията, които работниците без фиксирано или обичайно работно място, извършват между дома си и първия клиент или от последния за деня клиент до дома си, представляват работно време
Изключването на тези придвижвания от работното време би било в разрез с преследваната от правото на Съюза цел за защита на безопасността и здравето на работниците

 Решение по дело C-160/14 João Filipe Ferreira da Silva e Brito и др./Estado português

Португалската държава трябва да изплати обезщетение на служителите на Air Atlantis, бивш филиал на TAP
Португалският Върховен съд е бил длъжен да сезира Съда с преюдициално запитване относно понятието „прехвърляне на стопанска дейност"

Решение по дело C-83/14 ЧЕЗ Разпределение България АД/Комисия за защита от дискриминация

Монтирането на недостъпна височина на електромерите в квартал с компактно ромско население би могло да представлява дискриминация поради етнически произход, когато в други квартали електромерите се монтират на достъпна височина
Дори ако се установи, че в този квартал има злоупотреби с електромерите, описаната практика изглежда несъразмерна спрямо двете си цели — да гарантира сигурността на електропреносната мрежа и надлежното отчитане на потребената електроенергия
Страница 3 от 10