Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложенo е следното прессъобщениe:

Заключение на генералния адвокат по дело C-67/14 Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa, Sonita, Valentina и Valentino Alimanovic

Според генералния адвокат Melchior Wathelet гражданите на Съюза, преместили се в държава членка, на която не са граждани, за да търсят работа, могат да бъдат изключени от достъп до определени социални обезщетения

Все пак, когато съответните лица вече са работили в тази държава членка, посочените обезщетения не могат да им бъдат отказани автоматично, без индивидуална преценка

Приложени са следните съобщения:

Решение по дело T-175/12  Deutsche Börse AG/Комисия

Общият съд потвърди решението на Комисията, с което се забранява реализирането на проект за концентрация между Deutsche Börse и NYSE Euronext

Решение по съединени дела С-503/13 и С-504/13 Boston Scientific Medizintechnik GmbH/
AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse и др.

При потенциален дефект на даден медицински апарат всички стоки от същия модел могат да се квалифицират като дефектни

Производителят на подобен дефектен апарат трябва да възстанови разходите, свързани с неговата замяна, когато тя е необходима за възстановяване на нивото на безопасност, което обосновано може да се очаква

Решение по дело T-496/11   Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare и др./ Fipa Group Srl и др.

Италианското законодателство, което не налага превантивни мерки и мерки за отстраняване по отношение на собствениците, които не са отговорни за замърсяването на своите терени, е съвместимо с правото на Съюза

Държавите членки са свободни да предвидят само имуществена отговорност за тези собственици, когато посочените мерки са предприети от административните органи

Решение по дело T-496/11 Обединено кралство/Европейска централна банка

Общият съд отменя публикуваната от ЕЦБ Рамка за надзор на Евросистемата, която задължава централните контрагенти да се намират в еврозоната

ЕЦБ не разполага с необходимата компетентност да наложи подобно изискване на централните контрагенти, извършващи клиринг на ценни книжа 

 

 

 

Приложени са следните прессъобщения:

    Решение по дело C-472/13 Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland

Съдът уточнява условията, при които на дезертьор от трета държава може да бъде предоставено убежище в Европейския съюз

     Решение по дело C -43/14 ŠKO-ENERGO s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

Правото на Съюза не допуска наложения в Чехия данък при безвъзмездно придобиване от производители на електроенергия на квоти за емисии на парникови газове, ако с него се облагат над 10 % от квотите

    Решение по дело T-188/12 Patrick Breyer/Комисия

Комисията не може да откаже автоматично достъп до писмените становища на държавите членки в производства пред Съда поради това, че те са съдебни документи

Решението по искане за предоставяне на достъп трябва да се вземе въз основа на регламента относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Приложени са:

1.  Решение по дело C-212/13 František Ryneš/Úřad pro ochranu osobních údajů
Директивата за защита на личните данни се прилага спрямо видеозаписът, осъществен с помощта на наблюдателна камера, инсталирана от лице върху семейната му къща и насочена към обществен път
Директивата все пак позволява преценка на законния интерес на това лице да защити своите и на семейството си собственост, здраве и живот

2. Становище 2/13
Съдът се произнася относно проектоспоразумението за присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и установява проблеми по отношение на съвместимостта с правото на Съюза

3. Решение по дело C-364/13 International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks
Организъм, който е неспособен да се развие в човешко същество, не представлява човешки ембрион по смисъла на Директивата относно правната закрила на биотехнологичните изобретения
Следователно използването на такъв организъм за промишлени или търговски цели може по принцип да бъде патентовано

4. Решение по дело C-354/13 Fag og Arbejde (FOA), действаща от името на Karsten Kaltoft/Kommunernes Landsforening (KL), действащо от името на Billund Kommune
Затлъстяването може да бъде „увреждане" по смисъла на Директивата относно равното третиране в областта на заетостта
Независимо че нито един от общите принципи на правото на Съюза сам по себе си не забранява дискриминацията, основана на затлъстяването, то попада в обхвата на понятието „увреждане", когато при определени условия е пречка за пълноценното и ефективно участие на съответното лице в професионалния живот наравно с останалите работници

5. Решение по дело C-449/13 CA Consumer Finance SA/Ingrid Bakkaus и др.
Заемодателят трябва да докаже, че е изпълнил преддоговорните си задължения за предоставяне на информация и за проверка на кредитоспособността на заемателя
Спазването на принципа на ефективност би било осуетено, ако потребителят носи доказателствената тежест за неизпълнението на задълженията на заемодателя

Приложени са следните прессъобщения:

 1.    Решение по съединени дела С-148/13 – С-150/13 A, B, C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Съдът изяснява правилата, които националните органи трябва да следват при оценяване на достоверността на твърденията на търсещи убежище лица за хомосексуалната им ориентация
 
  2.  Решение по дело C 196/13 Комисия/Италия
Италия е осъдена на имуществени санкции за това, че не е изпълнила решение на Съда от 2007 г., с което е установено неизпълнение на задължения по директивите относно отпадъците
Освен еднократно платимата сума от 40 милиона евро, Съдът налага на Италия, до пълното изпълнение на решението на Съда от 2007 г., периодична имуществена санкция в размер на 42 800 000 EUR на шестмесечие забава при въвеждането на необходимите мерки
 
 3.   Решение по дело C-378/13 Комисия/Гърция
Гърция е осъдена да плаща имуществени санкции за неизпълнение на решение на Съда от 2005 г., с което се установява, че тя не е изпълнила задълженията си, произтичащи от Директивата относно отпадъците
Освен еднократно платима сума от 10 милиона евро, Съдът налага на Гърция, до пълното изпълнение на решението от 2005 г., периодична имуществена санкция, чийто размер на практика ще зависи от осъществения от Гърция напредък, но която, при липсата на такъв напредък, възлиза на повече от 14 милиона евро за всяко шестмесечие на забава

Приложени са следните прессъобщения:

Решение по съединени дела C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 Raffaella Mascolo и др./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Италианската правна уредба на срочните трудови договори в областта на училищните услуги противоречи на правото на Съюза
Неограниченото подновяване на тези договори, за да се покрият постоянни и трайни нужди в държавните училища, не е обоснован

Решение по дело T-402/13 Orange/Комисия

Общият съд потвърждава решенията за извършване на проверка, приети от Комисията спрямо Orange по повод на евентуална злоупотреба с господстващо положение
Въпреки че Общият съд може да разгледа въпроса дали преди приемането на решение за извършване на проверка Комисията разполага с достатъчно сериозни улики, разглеждането на този въпрос не е единственият начин Общия съд да се увери, че посоченото решение няма произволен характер

 Решение по дело T-450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG/СХВП

Регистрацията на формата на куба на Рубик като марка на Общността е валидна
Графичното изображение на този куб не съдържа техническо решение, което да му попречи да бъде защитено като марка
 
 Решение по дело T-512/11  Ryanair Ltd/Европейска комисия

Общият съд отменя частично решението на Комисията, с което се обявява, че освобождаването на трансферния и транзитния трафик от ирландския данък върху въздушните пътувания не представлява държавна помощ
Комисията е трябвало да започне официалната процедура по разследване, за да провери дали това освобождаване не представлява държавна помощ

Приложени са  следните прессъобщения:

Определение на председателя на Съда по дело C-394/14 Sandy Siewert и др./Condor Flugdienst

Сблъсъкът между специализиран летищен автомобил с подвижната стълба за качване и слизане на пътниците и самолет не представлява извънредно обстоятелство, което освобождава въздушния превозвач от задължението за обезщетение на пътниците в случай на закъснение на полет с повече от три часа
Такъв сблъсък трябва да се счита за събитие, което е присъщо на нормалното упражняване на дейността на въздушен превозвач

 

Заключение на генералния адвокат по дело C-507/13 Обединено кралство/Парламент и Съвет

Генералният адвокат Jääskinen счита, че е валидно законодателството на ЕС, което ограничава съотношението между премиите на банковите служители и постоянната им заплата
С налагането на фиксирано съотношение между премиите и основната работна заплата не се ограничава общият размер на заплащането

Решение по дело C-404/13 The Queen, по искане на: ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Съдът изяснява задълженията на държавите членки относно спазването на пределно допустимите стойности за азотния диоксид
Ако държава членка констатира, че тези пределно допустими стойности не могат да бъдат спазени в срока, определен в директивата относно качеството на атмосферния въздух, и желае да удължи този срок с максимум пет години, тази държава членка е длъжна да поиска неговото удължаване като представи план за качеството на въздуха, показващ как ще бъде постигнато съответствие с пределно допустимите стойности преди изтичането на новия краен срок

Приложени са следните прессъобщения:

1.       Решение по дело C‑416/13 Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

Законът на Княжество Астурия, който определя 30 години като максимална възраст за назначаване на полицаите в местната полиция, противоречи на правото на Съюза

Всъщност тази възрастова граница представлява необоснована дискриминация

2.    Решение по дело C‑443/14 Ute Reindl/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Търговците на дребно с домашни птици могат да бъдат санкционирани, ако продаваното от тях прясно месо е замърсено със салмонела

Всъщност прясното месо от домашни птици трябва да отговаря на микробиологичния критерий във връзка със салмонелата на всички фази на дистрибуцията, включително на дребно
Страница 4 от 10