Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложенo  е следното прессъобщениe:

Решение по дело C-268/13 Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu и Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Не може да се откаже възстановяване на направени в чужбина медицински разходи, когато липсата на медицински материали от първа необходимост е пречка осигуреното лице своевременно да получи болнично лечение в страната си

Невъзможността за лечение трябва да се преценява както общо за всички болнични заведения, които могат да предоставят въпросното лечение в тази държава членка, така и предвид промеждутъка от време, през който същото може да бъде получено своевременно

Цялото прессъобщение може да прочетете  т у к

Приложени са следните прессъобщения:

     1. Решение по дело C-382/12 P Master Card Inc. и др./Комисия

Съдът потвърждава решението на Общия съд, а с това и решението на Комисията, с което се забраняват многостранните такси за обмен, прилагани от MasterCard

      2. Решение по дело C-117/13 Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

Държава членка може да разреши на библиотеките да цифровизират без съгласието на притежателите на права някои книги от своята колекция, за да ги предоставят на разположение в електронни читателски места

Държавите членки могат, в определени граници и при определени условия, едно от които е плащането на справедливо обезщетение на притежателите на права, да разрешат на ползвателите да отпечатват на хартия или да съхраняват на USB устройство книгите, цифровизирани от библиотеката

 Прессъобщенията може да прочетете тук.

Решение по дело C 491/13 Mohamed Ali Ben Alaya/Германия

Държавите членки са длъжни да приемат на територията си граждани на трети страни, които желаят да пребивават за повече от три месеца с цел образование, когато тези граждани изпълняват условията за прием, изчерпателно предвидени в правото на Съюза.

Следователно им се забранява да въвеждат допълнителни условия за прием.

Цялото прессъобщение може да прочетете тук.

Приложени са следните прессъобщения:

       1. Решение по съединени дела C-58/13 и C-59/13Angelo Alberto Torresi и Pierfrancesco Torresi/Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Macerata

Връщането в държава членка с цел упражняване на адвокатска професия под професионалното звание, придобито в друга държава членка не представлява злоупотреба

Възможността на гражданите на Съюза да избират държавата членка, в която да придобият званието си, и държавата, в която да практикуват професията си, е присъща на упражняването на гарантираните в Договорите основни свободи

      2. Решение по дело
C-469/13 ShamimTahir/MinisterodellInterno и QuesturadiVerona

За да придобият предвидения в правото на Съюза статут на дългосрочно пребиваващи, гражданите на трети страни трябва лично да пребивават легално и без прекъсване в приемащата държава членка в продължение на 5 години, преди да подадат молба за целта

Членовете на семейството на дългосрочно пребиваващ не могат да бъдат освободени от това изискване

Приложени са следните прессъобщения:

   1. Решение по дело C -138/13 Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland

Изискването за елементарни познания по немски език, с което Германия обвързва издаването на виза с цел събиране на съпрузите на турски граждани, които пребивават законно на територията ѝ, противоречи на правото на Съюза

Въведеното през 2007 г. изискване не е съвместимо с клаузата „standstill“ от Споразумението за асоцииране с Турция

   2. Решение по дело C-391/13P Република Гърция/Комисия

Съдът потвърждава отнемането от Гърция на повече от 250 милиона евро поради повтарящи се слабости в областта на помощите за маслиново масло и за насаждения

Гърция не е завършила системата за географска информация за маслиновите насаждения и системата за идентификация на селскостопанските парцели

   3. Решение по дело C-421/13 Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt

Представяне на обзавеждането на търговско помещение като това на представителен магазин „Apple“ може при определени условия да бъде регистрирано като марка

Такова представяне трябва да може да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия

   4. Решение по съединени дела C—358/13 и С—181/14 D. и G.

Смеси от ароматни растения, съдържащи синтетични канабиноиди и употребявани като заместители на марихуана, не са лекарствени продукти

Прессъобщенията може да прочетете   т у к

Решение по дело C-573/12 Ålands Vindkraft AB/Energimyndigheten
Шведската схема за подпомагане, която насърчава производството на зелена енергия на националната територия, е съвместима с правото на Съюза
Държавите членки не са длъжни да подпомагат производството на енергия от възобновяеми източници в други държави на Съюза
 
Цялото прессъобщение може да прочетете   т у к
Приложени са следните прессъобщения:
 

  1.  Решение по дело T-286/09 Intel Corp./Комисия

Общият съд потвърждава глобата от 1,06 милиарда евро, наложена на Intel за злоупотреба с господстващото му положение на пазара на процесори x86 между 2002 г. и 2007 г.

Жалбата на Intel срещу решението на Комисията се отхвърля изцяло

 
   2. Решение по дело C-118/13 Gülay Bollacke/K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

Правото на платен годишен отпуск не се погасява със смъртта на работника
 
Правото на Съюза не допуска национално законодателство и национална практика, съгласно които при смърт на работника не се дължи финансовото обезщетение за неизползваните дни платен годишен отпуск
 

   3. Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-358/13 и C-181/14 D и G

Според генералния адвокат Yves Bot, продуктите, изготвени на основата на ароматни треви и синтетични канабиноиди и които се предлагат на пазара за употреба единствено с цел създаване на удоволствие, не съставляват лекарствени продукти

За да може да бъде квалифицирано като лекарствен продукт едно вещество или смес от вещества, то трябва да бъде предназначено да предотвратява или да лекува определено заболяване

 

   4. Решение по дело C-156/13 Digibet Ltd и Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

По-либералната политика, приета временно от провинция Шлезвиг-Холщайн в сектора на хазартните игри, не поставя под въпрос съгласуваността на по-строгата политика, следвана в другите германски федерални провинции

Забраната за организиране и рекламиране на хазартни игри по интернет в почти всички федерални провинции може да бъде пропорционална на преследваните цели от общ интерес
 
Прессъобщенията можете да прочетете  т у к 
Решение по дело C-129/14 - PPU Zoran Spasic

Правилото, че в Шенгенското пространство прилагането на принципа „ne bis in idem“ изисква наложената в една от държавите членки санкция да е изпълнена или да е в процес на изпълнение, не противоречи на Хартата на основните права
 
Когато кумулативно са наложени наказания лишаване от свобода и глоба, не е достатъчно глобата да е платена, за да се смята санкцията за изпълнена
 
Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к
Страница 5 от 10