Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложени са следните прессъобщения:

1. Решение по съединени дела C-293/12 и С-594/12 Digital Rights Ireland и Seitlinger и др.

Съдът обявява директивата за запазване на данните за невалидна

Тя позволява широкообхватна и особено сериозна  намеса в основните права на зачитане на личния живот и на защита на личните данни, без тази намеса да е ограничена до строго необходимото

2.  Решение по дело C-288/12 Комисия/Унгария

С предсрочното прекратяване на мандата на комисаря за защита на данните Унгария е нарушила правото на Съюза

Независимостта на органите за защита на личните данните задължава държавите членки да се съобразяват с продължителността на определения за тези органи мандат

Можете да прочетете прессъобщенията  т у к

Приложени са следните прессъобщения:

 

    1. Решения по дела C-456/12 и C-457/12 O., B., S. и G./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Съдът изяснява правилата относно правото на пребиваване на гражданите на трети страни, членове на семейството на гражданин на Съюза, в държавата членка на произход на този гражданин

 

    2. Решение по дело T-202/12 Bouchra Al Assad/Съвет

Общият съд потвърждава включването на г жа Bouchra Al Assad, сестра на сирийския президент Bashar Al Assad, в списъка на лицата, засегнати от ограничителните мерки срещу Сирия

Независимо от смъртта на съпруга ѝ (заместник-директор за персонала на Службата за сигурност и разузнаване), семейните връзки между г-жа Al Assad и нейния брат са достатъчни, за да може Съветът да приеме, че тя е свързана със сирийските ръководители

Можете да прочетете прессъобщенията   т у к

Приложени са следните прессъобщения:
 

1.      Решение по дело C-79/13 Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri и др.

Финансовата помощ, предоставена на търсещите убежище лица, трябва да им позволи да намерят жилище, при необходимост, и на свободния пазар на наемите
Финансовата помощ може да се изплати от органи, които са част от системата за обществено подпомагане, при условие че последните спазват минималните стандарти на правото на Съюза в областта на материалните условия на приемане
 

2.      Решение по дело C-588/12 Lyreco Belgium NV/Sophie Rogiers
При незаконно уволнение, извършено по време на родителски отпуск при непълно работно време, защитното обезщетение в твърд размер, на което има право работник, нает на работа на пълно работно време, трябва да се изчислява въз основа на трудовото възнаграждение за работа на пълно работно време
Определянето на размера въз основа на трудовото възнаграждение при непълно работно време, би изпразнило в значителна степен от съдържание режима на защита, въведен от правото на Съюза и би оспорило придобитите от работника права

 

3.      Решения по дело T-91/11, InnoLux Corp./Комисия и дело T-128/11, LG Display Co. Ltd и LG Display Taiwan/Комисия

Общият съд намалява наложените на InnoLux и LG Display глоби за участието им в картел на пазара на екраните с течни кристали
Размерът на глобата се намалява от 300 на 288 милиона евро за InnoLux и от 215 на 210 милиона евро за LG Display
 
За да прочетете прессъобщенията, моля натиснете  т у к
Приложени са следните прессъобщения:
 
1. Заключение на генералния адвокат по дело C-26/13 Árpád Kásler и Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt

Според генералния адвокат N. Wahl клаузите, предвиждащи, че за отпускането на заем в чужда валута се прилага различен курс от този, приложим за изплащането на заема, не са задължително освободени от преценката за техния неравноправен характер

Макар, че подобни клаузи a priori могат да бъдат разглеждани като част от основния предмет на договора за заем, изразен в чуждестранна валута, все пак националната юрисдикция следва да определи дали потребителите са били в състояние да схванат, че се излагат на допълнителни разходи поради разликата между двата курса
 
2. Решение по дело C-367/12 Susanne Sokoll-Seebacher

Приложените в Австрия демографски критерии за откриване на нови аптеки са несъвместими със свободата на установяване

Като не позволяват изключения, за да се вземат предвид местни особености, тези критерии не отговарят на изискването за последователност

 

3. Решение по дело C‑466/12 Nils Svensson и др./Retriever Sverige AB

Собственик на уебсайт може чрез хиперлинкове да препраща към закриляни произведения, които са свободно достъпни на друг сайт, без разрешението на носителите на авторското право

Това е така дори и когато интернет потребителите, активирали интернет връзката, остават с впечатлението, че произведението се показва на сайта, на който тя е публикувана
 
За да прочетете прессъобщенията, моля натиснете  т у к
Приложенo е следното прессъобщениe:
 
Решения по дела C 378/12 и C-400/12 Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department Secretary of State for the Home Department/M. G
Периодите на лишаване от свобода не могат да бъдат взети предвид нито с цел придобиване на разрешение за постоянно пребиваване, нито с оглед предоставяне на високо ниво на защита срещу експулсиране
Освен това времето, прекарано в затвора, по принцип нарушава непрекъснатостта на периодите, необходими за да бъдат дадени тези предимства 
 
 За да прочетете прессъобщението, моля натиснете  т у к

Приложени са следните прессъобщения:

1. Решение по дело T‑79/12 Cisco Systems Inc. и Messagenet SpA/Комисия 

Придобиването на Skype от Microsoft е съвместимо с вътрешния пазар 

Сливането не ограничава конкуренцията нито на пазара на видеокомуникациите за широкия кръг потребители, нито на пазара на търговските комуникации

2. Решение по дело C-267/12 Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres :

Служител, който сключва граждански пакт за солидарност с партньор от същия пол, трябва да има право на същите предимства като предоставяните на колегите му при встъпването им в брак, когато сключването на брак е забранено за двойките с хомосексуална ориентация

Отказът да му се признае право на тези предимства представлява пряка дискриминация, основана на сексуалната ориентация

3. Решение по дело T-240/10 Унгария/Комисия :

Общият съд отменя решенията, с които Комисията разрешава пускането на генетично модифицирания картоф „Amflora“ на пазара

Комисията е нарушила процесуалните правила на режимите за разрешаване на ГМО в Съюза

За да прочетете прессъобщенията, моля натиснете   т у к

 

Приложенo е следното прессъобщениe: 

Решение по дела C-111/10, C-117/10, C-118/10 и C-121/10 Комисия/Съвет 

Съдът отхвърля жалбите на Комисията срещу решенията на Съвета за предоставяне на държавна помощ от Литва, Полша, Латвия и Унгария за закупуване на земеделска земя в периода 2010—2013 г. 

При приемане на обжалваните решения Съветът е отчел значителната промяна в обстоятелствата, свързана с последиците от икономическата и финансова криза, предизвикани през 2008 г. и 2009 г. в земеделския сектор в тези държави


За да прочетете прессъобщението, моля натиснете  т у к

 

Приложенo  е следното прессъобщениe:

Решение по дело C- 576/11 Комисия/ЛюксембургНа Люксембург са наложени имуществени санкции поради неизпълнение на решение на Съда от 2006 г. във връзка с неправилно транспониране на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води

Съдът осъжда Люксембург да заплати еднократна сума в размер на 2 милиона евро и периодична имуществена санкция в размер на 2 800 EUR за всеки ден закъснение при прилагането на мерките, необходими за изпълнението на първото съдебно решение от 2006 г., до пълното изпълнение на второто съдебно решение, постановено на днешна дата

За да прочетете прессъобщението, моля натиснете  т у к

 

Страница 6 от 10