Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложено е следното прессъобщение: 

Решение по дело C‑59/12 BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Забраната на нелоялните търговски практики към потребителите се прилага също и за предвидените със закон здравноосигурителни каси

Нито изпълняваната от тях задача в общ интерес, нито публичноправния им статус не са основание за отпадане на тази забрана за тях

Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

Приложени са следните прессъобщения:

 1.    Решение по дело C‑509/11 ÖBB-Personenverkehr AG

Пътниците имат право на частично възстановяване на стойността на техния влаков билет при значително закъснение, дори ако закъснението се дължи на непреодолима сила

Превозвачът не може да се позове на правила от международното право, които при наличие на непреодолима сила го освобождават от отговорността за обезщетяване на причинените поради закъснение вреди, за да се освободи от задължението си за възстановяване на сумата

2.    Заключение на генералния адвокат по дело C‑167/12 CD/ST

Генералният адвокат г‑жа Kokott счита, че при легалното заместващо майчинство и двете майки имат право на отпуск по майчинство

Отпускът по майчинство от най-малко 14 седмици не се удвоява, а следва да се разпредели между двете, при което за всяка от тях той трябва да възлиза най-малко на 2 седмици

3.    Заключение на генералния адвокат по дело C‑363/12 Z/A Government Department и Board of Management of a Community Schoo

lСпоред генералния адвокат г‑н Wahl от правото на Съюза не може да бъде изведено право на платен отпуск за родителите на дете, родено при условията на споразумение за заместващо майчинство

При действащото понастоящем право на Съюза положението им не попада в неговото приложно поле


Прессъобщенията можете да прочетете   т у к

Приложено е следното прессъобщение: 

Решение по дело C-221/11 Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland

Турските граждани нямат право да влизат без визи на територията на държава — членка на ЕС, за да им бъдат предоставяни определени услуги

Допълнителният протокол към Споразумението за асоцииране ЕИО—Турция допуска след влизането му в сила да се въвежда задължение за притежаване на виза, за да може да се получават предоставяни услуги


Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

 

Приложено е следото  прессъобщение: 

Решение по дело C‑435/11 CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH

Заблуждаваща търговска практика по отношение на потребителя е нелоялна и следователно забранена, без да е необходимо да се доказва, че противоречи на изискванията за дължима професионална грижа


Прессъобщението можете да прочетете  т у к

Приложени са следните прессъобщения: 
 
1. Решения по дела C‑201/11 P, C‑204/11 P и C‑205/11 P UEFA и FIFA/Комисия
Съдът отхвърли жалбите на FIFA и UEFA срещу решенията на Общия съд относно телевизионното излъчване на Световната купа по футбол и на Европейското първенство по футбол
В решенията са допуснати грешки при прилагане на правото, които обаче не са от значение за настоящите дела 
 
2. Решение по съединени дела C-523/11 Laurence Prinz/Region Hannover и C-585/11 Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg
Германия не може да подчинява получаването на финансови помощи, отпускани за повече от една година при следване на цялостен курс на обучение в друга държава членка, на единственото изискване за непрекъснато пребиваване в Германия в продължение на три години 
Когато се предвижда подобно изискване, възниква риск от помощи да бъдат лишени учащи, които са свързани с германското общество в достатъчна степен вследствие на наличието на други социални и икономически връзки
 

Прессъобщенията можете да прочетете  т у к
Приложени са следните прессъобщения: 
 
1. Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-199/12, C-200/12, C-201/12 X, Y, Z/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel 
Според генералния адвокат Sharpston молителите за предоставяне на статут на бежанец, които твърдят, че са подложени на преследване поради хомосексуалната си ориентация, могат да образуват „определена социална група“ съгласно правото на Съюза относно бежанците
Макар само по себе си криминализирането на хомосексуалните действия да не представлява акт на преследване, националните органи трябва все пак да проверят дали има вероятност спрямо конкретен молител да бъдат извършени актове, които могат да бъдат квалифицирани по този начин 
 
2. Решение по дело C‑521/11 Amazon.com International Sales Inc. и др./Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH 
 
Налагането без разграничение на такса за копиране за лично ползване на информационни носители при първата им продажба може да е в съответствие с правото на Съюза при определени обстоятелства
В допълнение при определени обстоятелства може да бъде въведена оборимата презумпция, че информационните носители, продадени на физически лица, ще бъдат използвани за лични цели
 

Прессъобщенията можете да прочетете  т у к
Приложени са следните прессъобщения:
 
 1. Решение по дело C‑131/12 Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González
 
Генералният адвокат г-н Jääskinen смята, че на основание на Директивата относно защитата на личните данни доставчиците на услуги за търсене в интернет не са отговорни за лични данни, които се появяват на обработвани от тях уеб страници
Националното законодателство в областта на защитата на личните данни се прилага спрямо тях, когато те създават в държава членка офис, чиято дейност по рекламиране и продажба на рекламните пространства, е насочена към гражданите на тази държава, дори и техническите операции по обработка на данните да се осъществяват другаде
 
2. Решение по дело C‑575/11, Eleftherios Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeias kai Pronoias
 
Изключването на възможността да бъде признат документ за професионална квалификация масажист-балнеолечител, даващ правото за упражняване на независима професия в държавата, издала този документ, съставлява пречка пред свободното движение на работници, която не може да бъде оправдана със съображения за защита на потребителите или за закрила на общественото здраве
По отношение на професията кинезитерапевт защитата на потребителите може да бъде постигната например чрез задължението да се представя оригиналният документ за придобита професионална квалификация както на езика на държавата, в която е преминал курсът на обучение, така и на езика на приемащата държава
 

Прессъобщенията можете да прочетете  т у к 
Приложено  е следното прессъобщение:
 
 
Решение по дело C‑681/11 Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt/Schenker & Co. и др
 
Правно становище от адвокатска кантора или решение на национален орган по конкуренцията не освобождава дадено предприятие от антиконкурентно поведение, нито от налагането на глоба
 
Националните органи по конкуренцията могат да не наложат глоба само по изключение, когато предприятието-нарушител е участвало в национална програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер
 

Цялото прессъобщение можете да видите  т у к
Страница 7 от 10