Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложени са следните прессъобщения: 
 
1. Заключение на генералния адвокат по дело C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG
Според генералния адвокат Jääskinen при значителни закъснения на влаковете пътниците имат право да им се възстанови част от стойността на билета дори когато закъснението е причинено от непреодолима сила
В такива случаи железопътното предприятие не е освободено от задължението да възстанови стойността на билета 
 
2. Решение по дело C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt. и др./Gazdasági Versenyhivatal
Споразуменията относно цените за ремонт на застраховани автомобили, сключени между застрахователни дружества и сервизи за ремонт, имат антиконкурентна цел и следователно са забранени, ако поради самото си естество увреждат доброто функциониране на нормалната конкуренция
Увреждащият им характер трябва да се прецени спрямо двата засегнати пазара, а именно за автомобилно застраховане и за ремонт на автомобили 
 
3. Решение по дело C-415/11 Mohamed Aziz/Catalunyacaixa
Испанската правна уредба е в противоречие с правото на Съюза, тъй като не позволява на съда, компетентен да обяви клауза от договор за ипотечен кредит за неравноправна, да спре производството по принудително изпълнение върху ипотекирания имот, образувано пред друг съд
 

Пълният текст на прессъобщенията можете да изтеглите от  т у к 

Приложени са следните прессъобщения:

1. Решение по дело C-607/11 ITV Broadcasting Ltd. и др./TVCatchup Ltd.

Телевизионните оператори могат да забранят препредаването на техните предавания от друго дружество чрез интернет
Всъщност, при някои условия, това препредаване представлява „публично разгласяване” на произведения, за което трябва да се получи разрешение от техния автор 

2. Решение по дело T-370/11 Полша/Комисия

Решението на Комисията относно безплатното разпределяне на квоти за емисии на парникови газове, считано от 2013 г., е в съответствие с правото на Съюза
Решението не съдържа дискриминационно третиране по отношение на промишлените инсталации, използващи като гориво въглища

Решенията може да изтеглите от т у к

Приложенo е следното прессъобщениe:

Съдебната статистика за 2012 г.: затвърждаване на резултатите от последните години

Продължителността на производствата пред Съда и Общия съд отново значително намалява

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от  т у к

Приложени са следните прессъобщения: 

1. Решения по дела C-473/10, C-483/10, C-555/10 и C-556/10 Комисия/Унгария, Испания, Австрия и Германия 

Унгария и Испания не са изпълнили задълженията си, които произтичат от правото на Съюза в областта на железопътния транспорт
За сметка на това австрийското и германското законодателство в тази област са съобразени с правото на Съюза 

2. Решение по дело C-1/12 Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas 

Правото на Съюза не допуска професионална организация да налага на членовете си система на задължително обучение, която отчасти премахва конкуренцията и създава дискриминационни условия в ущърб на конкурентите на тази организация 
Обстоятелството, че дадена професионална организация е длъжна съгласно правната уредба да установи система на задължително обучение, не изключва от приложното поле на правото на Съюза нормите, приети от тази организация

Решенията може да изтеглите от   т у к

 

Приложени са следните прессъобщения: 

1. Решение по дело C-399/11 Stefano Melloni/Ministerio fiscal 

Предаването на лице на съдебните органи на друга държава членка в изпълнение на европейска заповед за арест не може да се обуславя от възможността за преразглеждане на задочната присъда 
Рамковото решение относно европейската заповед за арест отразява консенсуса на държавите членки относно обхвата на процесуалните права, от които се ползват задочно осъдените лица, спрямо които е издадена европейска заповед за арест 

2. Решение по дело C-11/11 Air France SA/Heinz-Gerke Folkerts и Luz-Tereza Folkerts 

Пътниците, пътуващи със свързани полети, трябва да бъдат обезщетявани, когато полетът им е достигнал крайния пункт на пристигане със закъснение от три часа или повече 
Обстоятелството, че закъснението на първоначалния полет не превишава установените в правото на Съюза прагове за продължителност на закъснението, не се отразява върху правото на обезщетение

Решенията може да изтеглите от   т у к

Приложени са следните прессъобщения: 

1. Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-523/11 и C-585/11 Laurence Prinz/Region Hannover Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg 

Според генералния адвокат Sharpston е налице ограничаване на правото на свободно движение на гражданите на ЕС, когато финансирането за целия срок на следването в чужбина е поставено в зависимост от условието за непрекъснато пребиваване в продължение на три години на територията на предоставящата финансирането държава членка непосредствено преди започването на следването 
Генералният адвокат Sharpston счита освен това, че за националните юрисдикции би било полезно Съдът да разясни съдебната си практика по въпроса какви цели могат да обосноват ограничаването на правото на свободно движение вследствие на правилото за трите години

2. Решение по дело C-282/11 Salgado Gonzalez/INSS, TGSS 

Правото на Съюза не допуска испанската правна уредба относно реда и условията за изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст, доколкото тази правна уредба не отчита в достатъчна степен обстоятелството, че заинтересованото лице е работило и в държава членка, различна от Испания

 Решенията може да изтеглите от  т у к

Приложенo е следното прессъобщениe: 

Решение по дело C-68/12 Protimonopolny urad Slovenskej republiky/Slovenska sporitelna a.s. 

Картел, който има за цел да отстрани конкурент, противоречи на правилата на конкуренция, дори ако този конкурент осъществява незаконосъобразно дейността си на пазара
Всъщност правилата на конкуренция имат за цел да защитят не само този конкурент, но и структурата на пазара и по този начин самата конкуренция

Решението може да изтеглите от  т у к

Приложенo е следното прессъобщениe: 

Решение по дело C-283/11 Sky Оsterreich GmbH/Оsterreichischer Rundfunk (ORF) 

Ограничаването на разходите за излъчване на кратки откъси от събития от значителен обществен интерес, като например футболни срещи, е валидно
Хартата за основните права допуска ограничаването на финансовата компенсация, която носителят на изключителните права за излъчване може да иска за изготвянето на кратки репортажи от другите канали, до техническите разходи

Решението може да изтеглите от  т у к

Страница 8 от 10