Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложено е следното прессъобщениe: 
Решение по дело C-370/12 Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland, The Attorney General 
Съдът дава зелена светлина на европейския механизъм за стабилност (ЕМС)
Правото на Съюза допуска държавите членки, чиято парична единица е еврото, да сключат и ратифицират Договора за създаване на ЕМС

Решението може да изтеглите от  т  у  к

 

Приложени са следните прессъобщения:
1. Решение по дело C-199/11 Europese Gemeenschap/Otis NV и др.
Хартата на основните права допуска Комисията да предяви пред национална юрисдикция от името на Съюза иск за поправяне на вредите, претърпени от Съюза вследствие на картел или практика, който/която противоречи на правото на Съюза

2. Решение по дело C-286/12 Комисия/Унгария
Радикалното намаляване на пенсионната възраст на унгарските съдии представлява основана на възраст неоправдана дискриминация Тази мярка не е пропорционална по отношение на преследваните от унгарския законодател цели, които са насочени към уеднаквяването на възрастта за пенсиониране при професиите от обществения сектор и установяването на по-уравновесена възрастова структура в правосъдието

3. Решение по съединени дела C-229/11 и C-230/11 Alexander Heimann и Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH
Правото на платен годишен отпуск може да бъде намалено пропорционално на намаляването на работното време съгласно договореното в социален план Правото на Съюза допуска дадено предприятие и неговият работнически съвет да приемат социален план, в който се предвижда пропорционално намаляване на правото на платен годишен отпуск на работник, чието работно време е намалено

4. Решение по дело T-194/10 Унгария/Комисия
Общият съд отхвърля жалбата на Унгария срещу вписването за Словакия на означението „Vinohradnicka oblast Tokaj“ в базата данни E-Bacchus Вписването не може да бъде поставено под въпрос, тъй като то е извършено автоматично въз основа на защитата, с която това означениe се е ползвало в Съюза още преди въвеждането на базата данни

Решенията може да изтеглите от  т у к

Приложенo е следното прессъобщениe : 

Решение по  съединени дела C-581/10 Nelson и др./Deutsche Lufthansa AG и C-629/10 TUI Travel и др./Civil Aviation Authority : 

Съдът потвърждава практиката си, според която пътниците на полети с голямо закъснение могат да бъдат обезщетени 

Когато пътниците достигат своя краен пункт на пристигане три часа или повече след планираното време за пристигане те могат да поискат от авиокомпанията обезщетение с фиксиран размер, освен ако закъснението се дължи на извънредни обстоятелства

Решението може да изтеглите от  т у к

Приложенo е следното прессъобщениe : 

Решение по дело C-428/11 Purely Creative и др./Office of Fair Trading 
Забранени са агресивните търговски практики, създаващи у потребителя невярно впечатление, че вече е спечелил награда, когато всъщност за да я получи, той трябва да направи някакъв разход 
Тези практики са забранени, дори ако наложеният на потребителя разход е незначителен в сравнение със стойността на наградата или дори ако не носи никаква печалба на търговеца

Решението може да изтеглите от  т у к

Приложенo е прессъобщениe по дело C-364/10 Унгария/Словакия.: 

Словакия не е нарушила правото на Съюза, отказвайки на президента на Унгария да влезе на нейна територия 

Обстоятелството, че гражданин на Съюза изпълнява функциите на държавен глава, може въз основа на международното право да обоснове ограничаване на упражняването на правото на свободно движение

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от  т у к

Приложени са следните прессъобщения:

1. Г-н Vassilios Skouris е преизбран за председател на Съда на Европейския съюз
2. Г-н Koen Lenaerts е избран за заместник-председател на Съда

Пълният текст на прессъобщението можете да изтеглите от  т у к

Приложени изпращам следните прессъобщения: 
1. Съдът има нов процедурен правилник 
Изправен пред непрекъснато нарастващия брой на делата със забележим превес на преюдициалните запитвания, Съдът адаптира процесуалните си правила, за да ги съобрази с особеностите на тези дела и същевременно да укрепи способността си да решава всички отнесени до него дела в разумен срок

2. Решение по дело C-321/11 German Rodriguez Cachafeiro, Maria de los Reyes Martinez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Lineas Aereas de Espana SA : 
Пътниците от полети, включващи последователни отсечки, трябва да бъдат обезщетявани за отказан достъп на борда, когато достъпът е отказан поради закъснение по вина на превозвача по първия полет 
Обезщетението за отказан достъп на борда се отнася не само до случаи на претовареност, но и до такива, свързани с други причини, например оперативни 

3. Решение по дело C-22/11 Finnair Oyj/Timy Lassooy : 
Въздушният превозвач е длъжен да обезщети пътниците, когато достъпът на борда им е бил отказан поради реорганизацията на техния полет вследствие на проведена два дни по-рано стачка на летището
Обезщетението за отказан достъп на борда се отнася не само за случаите на отказан достъп на борда поради продажба на повече билети, отколкото са наличните места, но и за случаите на отказан достъп на борда поради други причини, като например оперативните

4. Решение по дело С-249/11 Бянков4.

Решенията може да ги изтеглите от  т у к

 

Тази сутрин генералният адвокат г-жа Kokott представи заключение по дело С-394/11 Белов. 

Пълният текст на делото може да изтеглите  т у к

Страница 9 от 10