Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложенo е следното прессъобщениe : 

Решение по  съединени дела C-581/10 Nelson и др./Deutsche Lufthansa AG и C-629/10 TUI Travel и др./Civil Aviation Authority : 

Съдът потвърждава практиката си, според която пътниците на полети с голямо закъснение могат да бъдат обезщетени 

Когато пътниците достигат своя краен пункт на пристигане три часа или повече след планираното време за пристигане те могат да поискат от авиокомпанията обезщетение с фиксиран размер, освен ако закъснението се дължи на извънредни обстоятелства

Решението може да изтеглите от  т у к

Приложенo е следното прессъобщениe : 

Решение по дело C-428/11 Purely Creative и др./Office of Fair Trading 
Забранени са агресивните търговски практики, създаващи у потребителя невярно впечатление, че вече е спечелил награда, когато всъщност за да я получи, той трябва да направи някакъв разход 
Тези практики са забранени, дори ако наложеният на потребителя разход е незначителен в сравнение със стойността на наградата или дори ако не носи никаква печалба на търговеца

Решението може да изтеглите от  т у к

Приложенo е прессъобщениe по дело C-364/10 Унгария/Словакия.: 

Словакия не е нарушила правото на Съюза, отказвайки на президента на Унгария да влезе на нейна територия 

Обстоятелството, че гражданин на Съюза изпълнява функциите на държавен глава, може въз основа на международното право да обоснове ограничаване на упражняването на правото на свободно движение

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от  т у к

Приложени са следните прессъобщения:

1. Г-н Vassilios Skouris е преизбран за председател на Съда на Европейския съюз
2. Г-н Koen Lenaerts е избран за заместник-председател на Съда

Пълният текст на прессъобщението можете да изтеглите от  т у к

Приложени изпращам следните прессъобщения: 
1. Съдът има нов процедурен правилник 
Изправен пред непрекъснато нарастващия брой на делата със забележим превес на преюдициалните запитвания, Съдът адаптира процесуалните си правила, за да ги съобрази с особеностите на тези дела и същевременно да укрепи способността си да решава всички отнесени до него дела в разумен срок

2. Решение по дело C-321/11 German Rodriguez Cachafeiro, Maria de los Reyes Martinez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Lineas Aereas de Espana SA : 
Пътниците от полети, включващи последователни отсечки, трябва да бъдат обезщетявани за отказан достъп на борда, когато достъпът е отказан поради закъснение по вина на превозвача по първия полет 
Обезщетението за отказан достъп на борда се отнася не само до случаи на претовареност, но и до такива, свързани с други причини, например оперативни 

3. Решение по дело C-22/11 Finnair Oyj/Timy Lassooy : 
Въздушният превозвач е длъжен да обезщети пътниците, когато достъпът на борда им е бил отказан поради реорганизацията на техния полет вследствие на проведена два дни по-рано стачка на летището
Обезщетението за отказан достъп на борда се отнася не само за случаите на отказан достъп на борда поради продажба на повече билети, отколкото са наличните места, но и за случаите на отказан достъп на борда поради други причини, като например оперативните

4. Решение по дело С-249/11 Бянков4.

Решенията може да ги изтеглите от  т у к

 

Тази сутрин генералният адвокат г-жа Kokott представи заключение по дело С-394/11 Белов. 

Пълният текст на делото може да изтеглите  т у к

Приложени са следните прессъобщения: 
1. По дело C-42/11 Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge.: 
Държава членка не може да предвиди само в полза на своите граждани възможността да се откаже изпълнението на европейска заповед за арест, за да се изпълни на нейна територия наказание лишаване от свобода, наложено в друга държава членка 

Принципът на недопускане на дискриминация, основана на гражданство, не допуска френската правна уредба, изключваща напълно и автоматично възможността за гражданите на другите държави членки, които се намират или пребивават във Франция, да изтърпят наказанието си в тази държава членка

2. Решение по съединени дела C-237/11 и С-238/11 Франция/Парламент. 
Генералният адвокат г-н Mengozzi предлага на Съда да отмени решенията на Европейския парламент относно графика на парламентарните заседания за 2012 г. и 2013 г. 

Според генералния адвокат пленарните заседания през октомври 2012 г. и 2013 г. са разделени изкуствено на две части от Парламента и не могат да бъдат квалифицирани самостоятелно като месечни пленарни заседания 

3. Решение по дело C-544/10 Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz 
Вино не може да бъде рекламирано като „лесно за усвояване“ 

Такова обозначение, указващо намалено киселинно съдържание, представлява здравна претенция, забранена за алкохолните напитки 

4. Решение по дело C-190/11 Daniela Mihlleitner/Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi 
Възможността на потребителя да призове чуждестранен търговец пред националните съдилища не предполага спорният договор да е сключен от разстояние

Поради това фактът, че потребителят е отишъл в държавата членка на търговеца, за да подпише договора, не изключва компетентността на съдилищата на държавата членка на потребителя

Решенията може да изтеглите от  т у к

Приложени Ви изпращам прессъобщения : 

1. Решение по дело C-337/09 Съвет/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd
Съдът отхвърля жалбата на Съвета по дело за антидъмпинг на китайското дружество Xinanchem, специализирано в производството на глифозат Контролът на китайската държава върху общото събрание на акционерите на Xinanchem не изключва автоматично възможността това дружество да се ползва от статута на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика 

2. Решение по дело C-54/11 Ahmed Mahamdia/Алжир 
Чужда държава не може да противопостави своя имунитет на трудовоправен иск от служител в нейно посолство, осъществяващ функции, които не се отнасят до упражняването на публична власт 
Поради това такъв служител може да сезира съдилищата на държавата членка, в която се намира съответното посолство
 

3. Решение по дело C-376/11 Pie Optiek SPRL/Bureau Gevers SA, European Registry for Internet Domains ASBL 
Лице, на което е разрешено единствено да регистрира име на домейн .eu за притежателя на марка, не е „лицензиант на предходни права“ Всъщност лицензиантите, които могат да предлагат регистрацията на марка като име на домейн .eu по време на т.нар. „Sunrise Period “, не включват лицата, които нямат разрешение да използват тази марка за търговски цели в съответствие с присъщите ? функции 

4. Решение по дело C-112/11 ebookers.com Deutschland GmbH Лице, което осъществява продажби на самолетни пътувания, няма право да включва по подразбиране застраховката при отказ от полет при продажбата на самолетни билети по интернет
Като „незадължителна добавка“ застраховката за отказ от полет може да се предлага само с приемане на „възможност за избор“ („opt-in“)

 Решенията може да изтеглите от  т у к
Страница 9 от 10