Становища на ССБ
Проекти
Медии
:

Публикуваме адресираното до Висшия съдебен съвет с копие до министъра на правосъдието становище на ССБ относно отворените писма на съдии от Административен съд - гр. Варна.


Становището може да откриете тук или в прикачения файл.

Основните препоръки в доклада обобщено:  

Реформа в организацията и всички дейности на Висшия съдебен съвет

- Разделянето на ВСС на две колегии - в доклада се припомнят отново препоръките на Венецианската комисия кадровите и дисциплинарните въпроси на магистратите да се решават от съдии за съдии и прокурори за прокурори.

Системата за случайно разпределение на делата  - по този пункт критиката в доклада е най-сериозна - припомня се, че по откритите несъответствия на компютърната система при одита във ВАС и СГС  през 2013 г. ВСС не е извършил "последващи действия", поради което в края на 2014 са се разразили скандали в СГС; и че поради това, че ВСС не е предприел мерки, се е наложило "да се намесят външни лица".

 Припомня се отново най-критичното заключение за управлението на съдебната власт в България от  доклада от 2014 г., че: "Въпреки някои важни стъпки по отношение на управленски реформи, ВСС не се разглежда като самостоятелен и независим орган, който да гарантира  независимостта на съдебната власт от изпълнителните и парламентарните органи на власт" .

- Назначенията в съдебната система - да се формулират и спазват ясни норми за професионалните и моралните качества, интегритетът на магистратите (моралната безупречност) да стане приоритетен в  стандартите за назначенията, включително на най-високите нива. Посочен е изрично въпросът за почтеността - че отговорните за съответните назначения трябва да покажат, че "всички възникнали  въпроси са разгледани и проследени". Изборът на председател на ВКС е отбелязан като тест за  системата и за българските институции да проведат прозрачна процедура.

- Системата за гласуване във ВСС отново под критика - както в предишния доклад и сега е поставена под съмнение системата за гласуване, която ВСС отказа да промени и запази електронната програма, вместо да въведе бюлетините, които осигуряват едновременно гласуване. Посочва се, че    предстоящият утре избор на председател на Върховния касационен съд е станал проблематичен както заради отлагането с неясни мотиви на процедурата, така и заради "системата за гласуване".

 Реформа на Инспектората към ВСС

- Да се изпълни със съдържание дейността на Инспектората към ВСС - припомня се, че стои вакантно мястото на "независим ръководител" на Инспектората, въпреки излъчването на две независими кандидатури, което пречи да бъде ефективен.

Борбата с корупцията и организираната престъпност

- Да се огледат критични области в НК -  които се нуждаят от спешно усъвършенстване за подобряване на борбата с корупцията и организираната престъпност, това се преперъчва в доклада бз да се посочва насока в която да се променя НК.

- Мерки за да не се отклоняват осъдени от изпълнение на наказанията - да се огледат празнините в законодателството и в действията на институциите, за да не се избягва изтърпяването на присъда или на финансова санкция, наложена по съдебен ред.

Можете да прочетет доклада на Европейската комисия  т у к

Интервю на Красен Николов със съдия Борислав Белазелков, Медиапул, 28 януари 2015 г.

"...Съдия Белазелков, имате ли съмнения, че изборът за председател на ВКС ще бъде проведен върху "белите покривки"?

 Ако той е проведен върху "бели покривки", то това вече се е случило. Действително в началото на процедурата се направиха някои непремерени изказвания от членовете на Висшия съдебен съвет, от които можеше да се направи извод, че изборът е предрешен. Смятам да ги отдам на по-голяма емоционалност. Аз лично продължавам да се надявам, че това не е така, че едва ли е толкова лесно да се предреши един такъв избор. Силно се надявам, че всичко ще се случи на 29 януари, а не по-рано.

По какво можем да съдим, че един избор е бил предрешен? Никой няма да излезе и да го каже.

За този, който има очи да види, знаците са явни. Нека да вземем за пример изслушването преди избора. Ако при представянето единият кандидат е очевидно по-добър, а гласуването не отчита това, защо са необходими други знаци? Този избор не бива да опира до лични предпочитания. Ако се избираше Мис Свят, това е друга работа. Там един харесва едно, друг друго, а комисията – трето. Въпрос на вкус. Когато става дума обаче за изслушване на кандидатите за председател на Върховния касационен съд, нещата не стоят така. Там изслушващият задава въпроси и получава отговор, който показва нивото на компетентност. Нека погледнем за какво ставаше дума при избора на членовете от политическата квота на същия този ВСС. Нямаше необходимост от някакви предварителни знаци, че изборът е предрешен. Нямаше нужда, защото гласуването на депутатите нямаше нищо общо с представянето на кандидатите. Един се представи блестящо, но не получи гласове, друг мънка, но беше избран.

Как оценявате мотивацията на двамата кандидати за председател на ВКС?

 Аз съм впечатлен от мотивацията на Павлина Панова. Тя е млад човек, който има сериозен опит по една от материите, по които ВКС правораздава – наказателното право. Тя има научни интереси и международна реализация. Съдия Панова е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. България на свой ред има проблем със зачитането на правата на човека. Ако по този въпрос се работи адекватно, българската съдебна система само ще спечели. Това, което ме смущава, е мотивацията на колегата Лозан Панов. Той се изживява малко като "дялан камък". Той е още по-млад, но това, разбира се, не пречи да е натрупал достатъчно опит. Лозан Панов започна работа в системата като наказателен съдия и е работил по тази материя като районен, а за кратко и като окръжен съдия. През 2006 година, когато се установяваше системата на административните съдилища, той реши, че ще се развива в тази област. Така стана административен съдия и вече седем години практикува като такъв. Той вече е направил своя избор. Аз не мога да разбера мотивацията му да оглави ВКС след седемгодишно прекъсване и със стаж на районен и окръжен съдия..."

Интервю на Петя Владимирова със съдия Галина Захарова, в. Дневник, 28 януари 2015.

'Как един върховен съдия определя значението на утрешния избор на председател на ВКС? И как обикновените граждани да разбират посланието на ВСС през цялото време на процедурата за избора -  "всички кандидати са еднакво добри и подходящи"?

- Изборът за ръководител на ВКС е състезание на идеите, професионалната квалификация, опита и качествата на кандидатите. За обществото и за съдийската общност е от особено значение ясно да разберат и да бъдат убедени в конкретните преимущества на единия от кандидатите. Такъв резултат може да се постигне само чрез обективно сравнение на конкретните данни, очертаващи качествата на кандидатите.

Оценяването им със стереотипни одобрителни фрази не допринася за прозрачността на избора. Формулата "всички са еднакво добри и подходящи" е дипломатична и удобна, но не изяснява конкретните предимства на някой от кандидатите, нито по-слабите страни на останалите. Крайните изводи трябва да се основават върху ясни факти, които могат да бъдат проверени и доказани.

А какво означава за Вас честен избор?

- Честният избор се провежда при своевременно оповестени изисквания за длъжността; при ясни критерии, въз основа на които ще се направи съпоставката между кандидатурите; при съдържателен дебат относно качествата на кандидатите.

Така всеки от тях ще узнае защо е подходящ или неподходящ за длъжността, а всички странични наблюдатели ще "видят" и ще разберат защо е взето съответното решение. Всяко отстъпление от тези простички правила води до симулация на състезателност и поражда съмнения за прикрити съображения, извън действителните професионални, делови и нравствени качества на избрания кандидат.

Вие бяхте сред съдиите, които подкрепиха съдия Павлина Панова за председател на ВКС - защо?

- Убедена съм, че председателят на ВКС трябва да бъде професионална фигура от колектива на този съдебен орган. Свързвам перспективите за развитие на върховната съдебна инстанция с опита и идеите на колега с еднопосочен професионален път и последователно кариерно израстване единствено въз основа на заслугите му към правосъдието.

Личната ми подкрепа за кандидатурата на Павлина Панова се основава на развитите в концепцията й идеи, убедителната им защита на изслушването пред колегите от ВКС, представянето й при публичните изяви, които съм проследила, и непосредствените ми впечатления за професионалната й компетентност и морален интегритет, получени в хода на дългогодишната ни съвместна работа (още като съдии в СГС).

Професионализмът и нравственият облик на съдия Панова са последователно доказани в хода на целия й досегашен професионален път. Оценявам високата степен на личната й независимост, нетърпимостта й към всякакви форми на външен натиск и безкомпромисността й при осъществяването на пряката й съдийска функция.

Сериозно внимание заслужава развитата от съдия Панова теза и очертаните от нея конкретни мерки за съдийското самоуправление като основополагащ фактор за успешно провеждане на реформата и превръщането на ВКС в модел на управление за останалите съдилища в страната. Смятам, че нейната визия и цялостно поведение разкриват лидерски потенциал, който може да даде тласък на положителните промени и да предостави адекватен и реален отговор на очакванията на обществото и съдийската общност..."

Публикуваме адресираното до Висшия съдебен съвет, Етичната комисия към ВСС, министъра на правосъдието, председателя на Върховния админситративен съд, Съюза на съдиите и Европейската комисия отворено писмо от съдии в Административен съд Варна.

Публикуваме и следните документи във връзка с отвореното писмо:

1. Разпореждане за свикване на общо събрание на съдиите

2. Предложение на съдиите от Второ отделение за промяна в дневния ред на общото събрание

3. Допълнение към oтвореното писмо

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание статия, в която се обсъжда Решение 1 BvR 357/05 от 15 февруари 2006 г. на Федералния конституционен съд на Германия. Статията е публикувана в German Law Journal, ISSN-е 2071-8322, бр. 9, № 2, 2008 г., стр. 184 до стр. 193.

Решението обявява за противоконституционна разпоредба oт Закона за безопасността на въздухоплаването, която въвежда възможност силите за сигурност да свалят пътнически самолет (с пасажери и екипаж на борда), ако би могло да се предположи, че е отвлечен от терористи и се е превърнал в оръжие, което може да бъде използвано срещу живота на други граждани и свалянето е единственото средство за предотвратяване на тази непосредствена опасност.

Законодателните промени се обосновават с необходимостта от засилени мерки за гарантиране на националната сигурност след терористичния акт от 11.09.2001 г. Те обаче предизвикват противоречиви реакции и сериозен професионален и обществен дебат в Германия за това може ли смъртта на невинни пътници да бъде оправдана с предположението, че тя постига спасение за други човешки същества, които иначе биха загубили живота си, ако самолетът достигне земята? Съвместима ли е подобна държавна намеса с конституционната защита на правото на живот и на човешко достойнство; допустимо ли е да се узакони умишленото лишаване от живот на хора, намиращи се в подобна безпомощна ситуация?

Съдът задълбочено обсъжда поставените въпроси, излага подробни правни съображения и утвърждава, че човешкият живот и достойнство се ползват с еднаква конституционна защита, без значение каква е продължителността на живота на отделния човек, а правото на живот и човешко достойнство на един не може да се противопоставя на правото на живот и човешко достойнство на мнозина, защото е недопустимо да бъде обезценявано човешкото достойнство на пътниците чрез решение, което определя, че техният живот притежава по-малка стойност от животите, които се стремят да бъдат спасени.  Съдът изтъква, че при положение че държавата разполага едностранно с живота на лицата на борда на самолета, те сами по себе си са жертви, нуждаещи се от защита, а им се отказва зачитането на тяхната ценност, което се дължи на всяко човешко същество.

В заключение Федералният конституционен съд отхвърля като несъвместима с Основния закон концепцията, че едно лице е задължено да жертва живота си в интерес на държавата, ако това е единственият възможен начин за защита на общността от атаки, целящи нейното разрушение.

Решението става полезна основа за сериозни дебати в юридическите общности по света  за допустимите ограничения на основните човешки права по съображения за увеличените рискове за национална сигурност.

Статията може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

Във връзка с професионалната дискусия за правоотношението на съдиите, правилата за командироването, преместването и повишаването им, ще публикуваме относима практика на Европейския съд по правата на човека, международноправни актове и статии.

Резюме на решението Рихерт срещу Полша от 2012 г. на ЕСПЧ, в което се обсъжда значението на правилата за командироване на съдии за гарантирането на правото на справедлив процес на чл. 6 ЕКПЧ, включващо изискването делото да се разглежда от “съд, създаден в съответствие със закона”, и за независимостта на съдебната власт.

Резюме на решението може да откриете тук  или в прикачения файл.

Интервю на Петя Владимирова със съдия Йордан Дамаскинов, в. Дневник, 23 януари 2015 г.

"Как оценявате този факт - съдии пишат отворени писма до ВСС, съветът първо мълчи, но все пак се стига до безпрецедентно изслушване?

- Изслушването на съдиите от Софийския градски съд пред Висшия съдебен съвет наистина е безпрецедентно. Тези съдии са умни, смели и високоморални хора. Всички ние трябва да се гордеем, че все още има такива колеги. Защото връзката на ВСС с редовите съдии отдавна е прекъсната.

Жалко е, че тласъкът на този оздравителен процес трябваше да дойде отвън, от посланика на Република Франция. Много хора му се разсърдиха, защото реципрочно събитие с участието на българския посланик на френска земя наистина не е мислимо, но важни са намеренията и резултатите, а те са повече от добри. Жалко е, че се наложи посланици на европейски страни допълнително в писмо да подканят ВСС да вземе отношение по начина на управление на Софийския градски съд.

Допускам, че една от целите на посланиците с това писмо е била да предпазят от репресия съдиите, които се осмелиха да надигнат глас. Идеите за положителни промени в правосъдната система се раждат тук сред професионалистите, но за да погледне властта сериозно на тях, е необходим натиск откъм Европа..."

Госпожи и господа членове на Висшия съдебен съвет,

    Представяме на Вашето внимание становището на Съюза на съдиите в България относно предстоящия избор на председател на Върховния касационен съд между кандидатурите на съдиите Павлина Панова и Лозан Панов.
След като проследихме етапите по номиниране на кандидатите, представените концепции и приложените към тях документи, проведените изслушвания в специализираните комисии на Висшия съдебен съвет и пред съдиите от Върховния касационен съд, заявяваме категоричната си подкрепа за кандидатурата на заместник-председателя на Върховния касационен съд съдия Павлина Панова...

Може да прочетете Становището   т у к   или в прикачения документ.

Интервю на Петя Владимирова със съдия Живко Желев, в. Дневник, 19 януари 2015 г.

"... На обсъжданията в парламентарните комисии актуализираният вариант на стратегията за съдебна реформа беше оценяван от едни депутати и магистрати като недостатъчно конкретен, от други - че съдържа оспорима конкретика?

- Мисля, че стратегията е добър документ, който дава възможност за извършване на промени.  Предвидените мерки за достатъчно всеобхватни и засягат дори сфери, които пряко не принадлежат към съдебната власт, но от които тя зависи. Такива са качеството на обучението по право и начинът, по който се придобива юридическа правоспособност.

Успехът на една промяна зависи от няколко неща. На първо място – от убедеността ни, че тя е необходима. Напоследък има все повече индикации, че както в професионалната общност, така и в обществото като цяло съществува съгласие, че реформа трябва да има. Това само по себе си е добре, защото отваря вратата към следващи стъпки. Необходима е воля, за да бъдат те направени. Воля както от страна на хората, пряко заети с правораздаването, така и от страна на политиците, защото трябва да се промени Законът за съдебната власт, а според някои и конституцията...."

Страница 1 от 19