Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Върховният административен съд с определение от 19 май 2016г. потвърди оставянето без разглеждане на жалбата на ССБ срещу решението на ВСС, с което се приема, че плащане на разходи на магистрати, направени за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в различни населени места, не следва да бъдат извършвани.

Прилагаме съдържанието на двете определения по адм. дело № 2346 / 2016 г. по описа на ВАС.

График на планирани срещи и симулирани наказателни процеси с деца за м. май и м. юни 2016 година

 Дата  Училище/град Клас     Съдия
05.05.16 СОУ "Васил Левски, Нови Пазар 11 Галина Иванова
09.05.16 СОУ "Васил Левски, Нови Пазар 6 Галина Иванова
10.05.16 ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца 10 Вероника Бозова
11.05.16 ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца 11 Вероника Бозова
11.05.16 139 ОУ "Захари Круша", София 6 Весислава Иванова
16.05.16 ОУ "Н.Й.Вапцаров", Разград 4 Нели Генчева
  Процес "Вълкът и седемте козлета"    
17.05.16 139 ОУ "Захарий Круша", София 5 Таня Маринова
26.05.16 139 ОУ "Захарий Круша", София 6 Весислава Иванова
  Процес "Изнудване"    
27.05.16 139 ОУ "Захарий Круша", София 5 Таня Маринова
  Процес "Изнудване"    
  СОУ "Васил Левски", Нови Пазар   Галина Иванова
  Подготовка на процес "Кражба"    
  СОУ "Иван Вазов", Варна 5,6 Ивелина Владова
  СОУ "Стоян Михайловски", Варна 3 Деница Славова
  СОУ "Стоян Михайловски", Варна 4 Мартин Стаматов
  ОУ "Св. Никола", Стара Загора 3 Ива Стефанова
13-17.06.16 СОУ "Братя Каназиреви", Разлог 8 Яна Димитрова
  Процес "Наркотици и нанасяне на телесна    
  повреда по хулигански подбуди    
13-17.06.16 СОУ "Братя Каназиреви", Разлог 8 Яна Димитрова
  Процес "Нанасяне на тежка телесна повреда"    

 

 

"УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

По искането на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), допуснато до разглеждане по същество с определение от 05.04.2016 г. на Конституционния съд (КС), изразяваме следното СТАНОВИЩЕ:
Съюзът на съдиите в България споделя извода на тричленния състав на Върховния административен съд, че разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт противоречи на Конституцията на Република България (КРБ) и по конкретно на чл. 16  -„Трудът се гарантира и защитава от закона“, чл. 48, ал. 1 – „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.“, чл. 48, ал. 3 – „Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа“ и чл. 51, ал. 1, предложение първо – „Гражданите имат право на обществено осигуряване …“.

Пълния текст може да прочетете   т у к

Резюме от работна среща, чието провеждане е дейност по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия.
Срещата се проведе в контекста на извършените и предстоящите изменения на Закона за съдебната власт/ЗСВ/ и имаше за цел да проведе широко обсъждане сред съдиите по темите за: управлението на съдилищата и ролята на общите събрания на съдиите; атестиране, кариерно развитие и статут на съдиите; повишаване доверието на гражданите в правосъдието чрез взаимодействието на съдийската общност с обществеността.

Пълния текст може да прочетете т у к  или в прикачения документ

      

Уважаеми колеги,

Общото годишно събрание  на Съюза на съдиите в България ще се проведе на 07-08 октомври 2016 г. в Гранд хотел Пловдив (бивш Новотел Пловдив), гр. Пловдив.

Регистрация за събранието ще се приема през сайта на ССБ от 1 до 30 септември 2016 г.


Решение по съединени дела C-191/14 и C-192/14, Borealis Polyolefine GmbH и OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, C-295/14 DOW Benelux BV и др./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu и др., и C-389/14, C-391/14, C-392/14 и C-393/14 Esso Italiana Srl и др., Api Raffineria di Ancona SpA, Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA и Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto и др.

Решение по дело C-377/14 Ernst Georg Radlinger и Helena Radlingerová/Finway a.s.
Съдът констатира, че задължението на националните съдилища да проверяват служебно дали са спазени нормите на правото на Съюза в областта на защитата на потребителите се прилага в производствата по несъстоятелност
По силата на това задължение националните съдилища са длъжни също да проверяват дали информацията, която трябва да се съдържа в договорите за потребителски кредит, е посочена по ясен и кратък начин

Скъпи колеги,
    По повод професионалния ни празник, от името на Съюза на съдиите в България, се обръщаме към Вас, за да Ви поздравим и пожелаем да продължавате да отстоявате високото призвание на български съдии.
   Посрещаме Деня на юриста с наскоро приети изменения в основния ни закон, с които беше въведено отделно администриране от Висшия съдебен съвет на кадровите и дисциплинарните въпроси по отношение на съдии и прокурори и следователи. Все още обаче остава генерално нерешен на конституционно ниво въпросът с големите възможности за политическо влияние върху управлението на съдебната власт, доколкото половината изборни членове на пленума на ВСС се избират от парламентарно представените политически партии. Остана също нерешен проблемът с откъсването на изборните членове от тяхната професионална среда чрез запазване и на статута на ВСС, и на продължителността на мандата му.
......
  Честит професионален празник! Пожелаваме Ви да бъдете здрави и свободомислещи, справедливостта и върховенството на правото да бъдат на Ваша страна в делата, с които сте се заели и заедно да обединим усилията си в изграждането на независима и общественополезна съдебна система.

 

Управителен съвет на
Съюз на съдиите в България

Пълния текст  може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

Встъпване в длъжност на новите съдии в Общия съд на Европейския съюз и в Съда на публичната служба на Европейския съюз

Българинът, г-н Александър Корнезов, е назначен за съдия в Съда на публичната служба на Европейския съюз
Съюзът на съдиите в България, с безкрайна загриженост и осъждайки остро предприетите срещу нашите колеги  действия, се присъединява към изразената подкрепа от страна на Асоциацията на европейските съдии за демокрация и свобода/MEDEL/ като се обръща с молба към всички наши колеги магистрати да се солидализират с тази позиция и реагират срещу опитите за ликвидирането на независимата съдебна система!
Публикуваме официалната декларация на Асоциацията на европейските съдии за демокрация и свобода/MEDEL/:

Общият съд на Европейския съюз се подготвя за встъпването в длъжност на нови членове
Новата структура, състояща се от девет петчленни съдебни състава, ще заработи през септември

Решение по съединени дела С-404/15 и С-659/15 PPU Pál Aranyosi и Robert Căldăraru
Изпълнението на европейска заповед за арест трябва да се отложи, ако съществува реална опасност от нечовешко или унизително отношение поради условията на задържане на съответното лице в издалата заповедта държава членка
Ако съществуването на такава опасност не може да се изключи в разумен срок, отговарящият за изпълнението на заповедта орган трябва да реши дали да не прекрати процедурата по предаване

Страница 1 от 38