Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Резюме от работна среща, чието провеждане е дейност по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия.
Срещата се проведе в контекста на извършените и предстоящите изменения на Закона за съдебната власт/ЗСВ/ и имаше за цел да проведе широко обсъждане сред съдиите по темите за: управлението на съдилищата и ролята на общите събрания на съдиите; атестиране, кариерно развитие и статут на съдиите; повишаване доверието на гражданите в правосъдието чрез взаимодействието на съдийската общност с обществеността.

Пълния текст може да прочетете т у к  или в прикачения документ

      

Уважаеми колеги,

Общото годишно събрание  на Съюза на съдиите в България ще се проведе на 07-08 октомври 2016 г. в Гранд хотел Пловдив (бивш Новотел Пловдив), гр. Пловдив.

Регистрация за събранието ще се приема през сайта на ССБ от 1 до 30 септември 2016 г.


Решение по дело C-377/14 Ernst Georg Radlinger и Helena Radlingerová/Finway a.s.
Съдът констатира, че задължението на националните съдилища да проверяват служебно дали са спазени нормите на правото на Съюза в областта на защитата на потребителите се прилага в производствата по несъстоятелност
По силата на това задължение националните съдилища са длъжни също да проверяват дали информацията, която трябва да се съдържа в договорите за потребителски кредит, е посочена по ясен и кратък начин
Скъпи колеги,
    По повод професионалния ни празник, от името на Съюза на съдиите в България, се обръщаме към Вас, за да Ви поздравим и пожелаем да продължавате да отстоявате високото призвание на български съдии.
   Посрещаме Деня на юриста с наскоро приети изменения в основния ни закон, с които беше въведено отделно администриране от Висшия съдебен съвет на кадровите и дисциплинарните въпроси по отношение на съдии и прокурори и следователи. Все още обаче остава генерално нерешен на конституционно ниво въпросът с големите възможности за политическо влияние върху управлението на съдебната власт, доколкото половината изборни членове на пленума на ВСС се избират от парламентарно представените политически партии. Остана също нерешен проблемът с откъсването на изборните членове от тяхната професионална среда чрез запазване и на статута на ВСС, и на продължителността на мандата му.
......
  Честит професионален празник! Пожелаваме Ви да бъдете здрави и свободомислещи, справедливостта и върховенството на правото да бъдат на Ваша страна в делата, с които сте се заели и заедно да обединим усилията си в изграждането на независима и общественополезна съдебна система.

 

Управителен съвет на
Съюз на съдиите в България

Пълния текст  може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

Встъпване в длъжност на новите съдии в Общия съд на Европейския съюз и в Съда на публичната служба на Европейския съюз

Българинът, г-н Александър Корнезов, е назначен за съдия в Съда на публичната служба на Европейския съюз
Съюзът на съдиите в България, с безкрайна загриженост и осъждайки остро предприетите срещу нашите колеги  действия, се присъединява към изразената подкрепа от страна на Асоциацията на европейските съдии за демокрация и свобода/MEDEL/ като се обръща с молба към всички наши колеги магистрати да се солидализират с тази позиция и реагират срещу опитите за ликвидирането на независимата съдебна система!
Публикуваме официалната декларация на Асоциацията на европейските съдии за демокрация и свобода/MEDEL/:

Общият съд на Европейския съюз се подготвя за встъпването в длъжност на нови членове
Новата структура, състояща се от девет петчленни съдебни състава, ще заработи през септември

Решение по съединени дела С-404/15 и С-659/15 PPU Pál Aranyosi и Robert Căldăraru
Изпълнението на европейска заповед за арест трябва да се отложи, ако съществува реална опасност от нечовешко или унизително отношение поради условията на задържане на съответното лице в издалата заповедта държава членка
Ако съществуването на такава опасност не може да се изключи в разумен срок, отговарящият за изпълнението на заповедта орган трябва да реши дали да не прекрати процедурата по предаване

ОТВОРЕНО ПИСМО
    
във връзка с предстоящото разглеждане на второ гласуване от Народното събрание на Република България на  Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

       В Народното събрание предстои второ гласуване на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от Министерски съвет в изпълнение на конституционните промени, с които беше предвидено разделянето на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска колегии и пряк избор на членове на ВСС от магистратите.
      При първото гласуване на законопроекта бяха изразени мнения на различни народни представители относно основни негови разрешения, а именно: начина на упражняване на прекия избор на членовете на ВСС от професионалните квоти, мнозинството за вземане на решения в двете колегии и дали гласуването от страна на членовете им да е явно или тайно. Тези въпроси нямат тясносъсловно за магистратите значение, доколкото предопределят начина на конституиране и упражняване на правомощията на ВСС като орган, призван да осигури добро администриране на съдебната власт и да отстоява независимостта й. Те са от основно значение преди всичко за българското общество. Затова Съюзът на съдиите в България внесе на 22.03.2016 г. в Народното събрание заявление за осигуряване на възможност за присъствие на негови представители в заседанието на Комисията по правни въпроси при разглеждане на законопроекта на второ гласуване.
       С писма от 23.03.2016 г. до отделните парламентарни групи ССБ предложи и да бъдат организирани срещи с всяка една от тях в условията на прозрачност, за да бъдат представени и дискутирани техните позиции по законопроекта и експертното становище на професионалната съдийска организация. Внесените междувременно различни предложения от народни представители за промени в законопроекта преди второто му гласуване допълнително обосновават необходимостта от прозрачен и задълбочен дебат, който, с оглед изключителната му значимост, несъмнено е в интерес на всички български граждани.
         В прикачения файл е поканата, отправена от ССБ до председателите на парламентарните групи и до всички народни представители.

24.03.2016 г.                                                   Управителният съвет на ССБ
гр. София

Комисията по журналистическа етика обяви решение, с което намира за основателна жалба на Съюза на съдиите в България срещу публикации в електронното издание на вестник "Труд"".

Решението може да прочетете  т у к

Заключение на генералния адвокат по дело C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
 Според генерален адвокат Szpunar лице, което стопанисва магазин, бар или хотел и предоставя безплатно на хората Wi-Fi мрежа, не носи отговорност за извършени от потребител нарушения на авторските права
На лицето, стопанисващо такъв обект, може по съдебен ред да се разпореди да преустанови или да предотврати нарушението, но не може да се изисква изключването на връзката с интернет, нито нейната защита посредством парола или цялостното проследяване на комуникацията

    Решение по дело T-100/15 Dextro Energy GmbH & Co. KG/Комисия
Общият съд потвърждава, че не могат да бъдат разрешени няколко здравни претенции относно глюкозата
Комисията не е допуснала грешка, като е установила, че тези претенции насърчават консумацията на захар, при положение че подобно насърчаване е несъвместимо с общоприетите хранителни и здравни принципи

    Решение по съединени дела С-145/15 и С-146/15 K. Ruijssenaars, A. Jansen и J.H. Dees-Erf/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Националните органи упражняват общ надзор, за да гарантират правата на пътниците във въздушния транспорт, но не са длъжни в случай на индивидуални жалби да предприемат действия
Това правомощие обаче може да им бъде предоставено от националното законодателство
  
    Решение по дело C-695/15 PPU Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Регламент „Дъблин III" позволява на държавите членки да изпратят кандидат за международна закрила в сигурна трета държава, независимо дали става въпрос за държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата, или друга държава членка
Държава членка може да упражни това право и след като в рамките на процедурата по обратно приемане е признала съгласно посочения регламент, че е компетентна да разгледа молбата

    Решение по дело T-501/13 Karl-May-Verlag GmbH/СХВП
Общият съд уважава жалбата на издателска къща „Karl-May" срещу решението на Служба за марките на Европейския съюз, с което се отменя марката на Общността „WINNETOU"
Службата не е следвало да уважава искането на Constantin Film за обявяване на недействителност без да извърши самостоятелна преценка дали знакът „Winnetou" има описателен характер за съответните стоки и услуги

     Съдебната статистика за 2015 г.: нови рекорди в производителността и броя на образуваните дела пред Съда на ЕС

Страница 1 от 38