Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви тридесет и осми брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец март 2015 г. от Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“) по дела срещу други държави, анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, важни комуникации, както и резюмета на решения на Съда на Европейския съюз и Общия съд по дела, касаещи права на човека от същия месец.

Бюлетин 38 и каталога можете да намерите в прикачените документи.

Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: http://www.blhr.org/newsletter/.

Уважаеми колеги,

Министерство на правосъдието и Посолството на САЩ в София организират публична презентация на тема „Запознаване с американския модел на интегрирани услуги в общността за деца в досег със закона, която ще се проведе на 30.07.2015 г., четвъртък, от 14:00 часа в гр. София в Американския център на пл. Славейков 4a.

Презентацията ще бъде водена от г-жа Рей Барбиери, която е програмен директор в Центъра за съдебни иновации в Ню Йорк и е ръководител на всички програми за детско и младежко правосъдие. Тя ще представи темата за деинституционализацията на възпитателната работа с деца и юноши в конфликт със закона и опита на Ню Йорк, както и ролята на първоинстанционния съд като лидер в партньорството между институциите на местните публични политики (полиция, училище, социални грижи, спорт и култура, и др.) в усилията за грижа към децата.

Информация на лектора:

Понастоящем Рей Барбиери ръководи всички програми и дейности, свързани с младежко правосъдие в Центъра за съдебни иновации в Ню Йорк, включително:
- два центъра за младежко правосъдие;
- център по медиация и правосъдие в общността;
- програма за изграждане на капацитета на младежкото правосъдие;
- редица дейности по отклоняване на младежи от системата на наказателното правораздаване, възстановително правосъдие, предоставяне на услуги в общността, обучения и др.

Тя също така осъществява мониторинг върху работата на Центъра, свързана с превенция на нападенията с огнестрелни оръжия и едновременно с това направлява Департамента за планиране и развитие на Центъра.

Г-жа Барбиери започва работа в Центъра през 1995 г., като участва в широкомащабно планиране на процеси по специализация на съдилищата в разглеждането на дела за наркотици, за семейни спорове, учредяването на центрове в общността и младежко правосъдие. От 2012 до 2014 г. е заместник-комисар на Ню Йорк относно младежкото и семейното правосъдието. На този пост тя е осъществявала надзора на всички програми в града по отношение на младежкото задържане и алтернативни мерки в общността за деца в конфликт със закона.

Г-жа Барбиери е част от екипа, участвал основно в изпълнението на "Близо до дома" - мащабно преустройство на системата за младежко правосъдие в Ню Йорк, което позволява на непълнолетни правонарушители да избегнат държавни корекционни институции, намиращи се далеч от дома, като вместо това получат обгрижващи , рехабилитационни и образователни услуги в малки групови домове, разположени в града в близост до техните домове, общност и с участието на техните семейства.

Преди да се присъедини към Центъра, г-жа Барбиери е социален работник в „Обществото за правна помощ“.

Завършва Колумбийския университет, където понастоящем преподава като асистент по социална работа. Член е на Северноамериканския съвет за младежко правосъдие към Международната обсерватория за младежко правосъдие.

 

 Уважаеми колеги,

Известно е, че у нас юридическа професия няма. Съществуват множество юридически професии - на съдията, на прокурора, на следователя, на адвоката, на юрисконсулта, на нотариуса, на съдебния изпълнител, на преподавателя по право, на арбитъра, на медиатора, на експерта-юрист, съдебния помощник и пр. Познанието, което всяка една от тези професии акумулира, и предизвикателствата, които правотой поднася, често остават затворени в самата нея. Малко са форумите, в които представители на всички юридически професии могат да се съберат и да чуят един от друг за проблемите и предизвикателствата, пред които интересуващата ги област от правото ги е изправила.А поводи за срещи несъмнено има.

Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com и Съюзът на съдиите в България организират първата по вида и по реда си такава съвместна годишна конференция на юристи от всички области на правото. Конференцията "Предизвикай: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС" ще се проведе в гр. София на 16 октомври 2015 г. в Конферентната зала, ет. 1 на Съдебната палата.

Конференцията тази година има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на принудителното изпълнение на задължения по ГПК и свързаните с него области. Поводът за тазгодишната конференция е Тълкувателно решение от 26.06.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС. Редакционният съвет включва: доц. д-р Кристиан Таков от ЮФ на СУ "Климент Охридски", доц. д-р Мирослав Димитров от ЮФ на УНСС, съдия Албена Бонева от ВКС, съдия Галина Иванова от САС, д- р Стоян Ставру. Организационен съвет: Васил Петров (съдия от Софийския районен съд и редактор в Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com) и Румен Неков (юрист, коадминистратор на Професионален правен сайт www.ChallengingTheLaw.com)

Елате да се чуем и видим!Да опитаме заедно!

За повече информация:

 http://challengingthelaw.com/iniciativi/predizvikai-pravoto-2015/

Допълнително може да се свържете, ако имате въпроси, със съдия Васил Петров : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

"Уважаеми представители на законодателната и изпълнителната власт,

Наблюдаваме с тревога действията на парламентарно представените партии във връзка с внесения проект за изменения на Конституцията на Република България. Предлаганите промени целят да обезпечат осъществяването на действителна съдебната реформа. Необходимостта от такава формално не се отрича от нито една политическа сила. В противовес на декларативните позиции обаче е поведението на част от политическите субекти, от чието решение зависи провеждането на реформата. Притеснени сме от откровените политически пазарлъци и от опасността да рефлектират в пълна симулация и тотална подмяна на смисъла на реформата..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

Представяме Ви статията на проф. Живко Сталев "Съдийското безпристрастие и състезателното начало". Дискусиите за съдържанието на основните принципи на гражданския процес и за съотношението между състезателното начало, което е сърцевината на гражданския процес, и служебното начало съпътстват развитието на правото. Статията " Съдийското безпристрастие и състезателното начало" представя сериозен научен поглед върху разбиранията за основните принципи на гражданския процес в средата на ХХ век. Като се абстрахираме от идеологическите наслоения в текста, виждаме характерния задълбочен подход на видния процесуалист в търсенията му за основанията и целите на справедливия граждански процес. Статията може да намерите публикувана на сайта "Съдебно право".

 

Решение по дело C-83/14 ЧЕЗ Разпределение България АД/Комисия за защита от дискриминация

Монтирането на недостъпна височина на електромерите в квартал с компактно ромско население би могло да представлява дискриминация поради етнически произход, когато в други квартали електромерите се монтират на достъпна височина
Дори ако се установи, че в този квартал има злоупотреби с електромерите, описаната практика изглежда несъразмерна спрямо двете си цели — да гарантира сигурността на електропреносната мрежа и надлежното отчитане на потребената електроенергия
Приложени са следните прессъобщения:

1.    Решение по дело C-218/14 Kuldip Singh и др./Minister for Justice and Equality
Гражданин на трета страна, който е съпруг на гражданин на Съюза, пребиваващ в държава членка, различна от тази на която е гражданин, няма право на пребиваване в тази държава, когато гражданинът на Съюза я е напуснал преди започването на процедурата по развод

2.    Решение по дело C-653/13 Комисия/Италия
Заради лошото прилагане на Директивата за отпадъците в регион Кампания Италия е осъдена да заплати еднократно платима сума в размер на 20 милиона евро и периодична имуществена санкция в размер на 120 000 евро за всеки ден забава
Съдът вече един път е констатирал неизпълнение на задължения от страна на Италия в решение от 2010 г.

3.    Решение по дело C-184/14 A/B
Съдът, който следва да се произнесе по въпросите, свързани с родителската отговорност, е компетентен да разгледа и искането за издръжка от един от родителите за негови ненавършили пълнолетие деца
Това е така и в случаите, когато компетентен да се произнесе по развода или по съдебната раздяла е съд в друга държава членка

4.    Решение по дело C-170/13 Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH
При определени условия предявяването от патентопритежател в господстващо положение на иск срещу предполагаем нарушител за преустановяване на нарушение на неговия патент, който е от съществено значение за стандарт, може да представлява злоупотреба с господстващо положение
В частност при положение, че патентопритежателят предварително е поел задължение да предостави на трети лица лицензия при справедливи, разумни и недискриминационни условия, преди да предяви такъв иск за преустановяване на нарушението на неговия патент или за изтегляне от пазара на стоките, за чието производство е бил използван той, този патентопритежател представя на предполагаемия нарушител конкретно лицензионно предложение

5.    Решение по дело C-222/14 Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton
Забранявайки на държавните служители мъже, чиито съпруги не работят, да ползват родителски отпуск, гръцката правна уредба противоречи на правото на Съюза
Родителският отпуск е индивидуално право, което не може да зависи от положението на съпруга

6.    Решение по дело C-255/14 Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Като налага глоба, съответстваща на 60 % от парите в брой, които не са декларирани при преминаването на външна граница на ЕС, унгарското законодателство нарушава правото на Съюза
Размерът на тази глоба не е пропорционален на тежестта на нарушението, състоящо се в неизпълнение на задължението за деклариране на пренасянето на сума в брой, която е равна на или по-голяма от 10 000 EUR

Представяме Ви статията на адв. Деян Драгиев "Международната компетентност на българския съд да обезпечи бъдещ иск, по който не е международно компетентен', публикувана за първи път в списание "Норма", брой 11, 2014 г. Тя разглежда предпоставките за учредяване на компетентността на българския съд да обезпечи иск, по който, обаче, българският съд не е международно компетентен. Това всъщност е международна компетентност относно допускане на обезпечителни мерки.

Статията може да откриете на уебсайта "Съдебно право".

Т у к можете да видите девет кратки видеа, част от инициативата на британското посолство в България „800 години Магна Харта", посветени на темата за борбата с корупцията в България, в които участват деветима граждани с различен професионален опит. Сред тях е и председателят на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България съдия Борислав Белазелков.
 
Целта на инициативата е да запознае със завета на Магна Харта и да подкрепи българското правителство и гражданско общество в установяването на принципа, че никой не е над закона – процес, през който Обединеното кралство преминава през последните 800 години.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви тридесет и седми брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през месец февруари  2015 г. от Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“) по дела срещу други държави, анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, важни комуникации, както и резюмета на решения на Съда на Европейския съюз и Общия съд по дела, касаещи права на човека от същия месец.

Бюлетин 37 и каталога може да намерите в прикачените документи.

Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: http://www.blhr.org/newsletter/.

Страница 1 от 26