Становища на ССБ
Проекти
Медии
:

Приложени са:

1.  Решение по дело C-212/13 František Ryneš/Úřad pro ochranu osobních údajů
Директивата за защита на личните данни се прилага спрямо видеозаписът, осъществен с помощта на наблюдателна камера, инсталирана от лице върху семейната му къща и насочена към обществен път
Директивата все пак позволява преценка на законния интерес на това лице да защити своите и на семейството си собственост, здраве и живот

2. Становище 2/13
Съдът се произнася относно проектоспоразумението за присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и установява проблеми по отношение на съвместимостта с правото на Съюза

3. Решение по дело C-364/13 International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks
Организъм, който е неспособен да се развие в човешко същество, не представлява човешки ембрион по смисъла на Директивата относно правната закрила на биотехнологичните изобретения
Следователно използването на такъв организъм за промишлени или търговски цели може по принцип да бъде патентовано

4. Решение по дело C-354/13 Fag og Arbejde (FOA), действаща от името на Karsten Kaltoft/Kommunernes Landsforening (KL), действащо от името на Billund Kommune
Затлъстяването може да бъде „увреждане" по смисъла на Директивата относно равното третиране в областта на заетостта
Независимо че нито един от общите принципи на правото на Съюза сам по себе си не забранява дискриминацията, основана на затлъстяването, то попада в обхвата на понятието „увреждане", когато при определени условия е пречка за пълноценното и ефективно участие на съответното лице в професионалния живот наравно с останалите работници

5. Решение по дело C-449/13 CA Consumer Finance SA/Ingrid Bakkaus и др.
Заемодателят трябва да докаже, че е изпълнил преддоговорните си задължения за предоставяне на информация и за проверка на кредитоспособността на заемателя
Спазването на принципа на ефективност би било осуетено, ако потребителят носи доказателствената тежест за неизпълнението на задълженията на заемодателя

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание "Съдебната власт в България" - сказка от съдия Антон Каблешков, четена в салона на „Славянска беседа“ на 31 януари 1909 г., публ. в: „Летопис на Българското книжовно дружество в София“, X, 1909, с. 98-138.

Антон Стоянов Каблешков е роден на 6 октомври 1856 г. в гр. Пловдив и принадлежи към известния възрожденски и следосвобожденски Каблешков род. През тридесетте години съдийска служба Антон Каблешков е един от най-ярките и ерудирани съдии във ВКС, които създават онзи сбор от съдийски трудове, в които практическият интерес се преплита с внимателното и научно обосноваване на въпросите: юриспруденцията на ВКС.

Сказката "Съдебната власт в България", както и по-подробна биография на съдия Антон Каблешков може да намерите тук или в прикачения файл.

Съюзът на съдиите в България изразява подкрепата си към позицията на всички съдии, които тези дни по различен начин заявиха категоричното си нежелание да стават мълчаливи участници в продължаващото дискредитиране на съда като институция, призвана да осигури върховенството на закона чрез безпристрастно и независимо правосъдие, което гарантира равноправие на всички правни субекти.

Цялото писмо може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

Публикуваме статията "Ролята на съдията" от Богдан Йерусалимов - дългогодишен адвокат, а също и сътрудник на в-к "Право" в периода 1911-1920 г. Най-големият радетел за кодификацията на българското законодателство в периода до 1944 г. Автор на капиталното изследване "За кодификацията" - В: 60 години българко правосъдие (1878-1941). Юбилеен сборник. С., Министерство на правосъдието, 1941, 283-493. Защитник на министър Христо Калфов пред Народния съд.

Статията може да намерите тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

Публикуваме статията "Начин за назначение и повишение на съдии и прокурори у нас (1880-1941)" от М.Габровски, който е бил председател на отделение във Върховния касационен съд на Царство България.

Статията може да откриете тук, в прикачения файл или в кн. 4/2013 на "Съдийски вестник", стр. 110 - 115.

10-те НПО призовават народните представители от 43-то Народно събрание да фокусират вниманието си върху разрешаване на проблема с избор на нов главен съдебен инспектор и да инициират в кратки срокове нова процедура за избор с цел преодоляване на институционалната криза.

Писмото може да прочетете тук или в прикачения файл.

Приложени са следните прессъобщения:

 1.    Решение по съединени дела С-148/13 – С-150/13 A, B, C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Съдът изяснява правилата, които националните органи трябва да следват при оценяване на достоверността на твърденията на търсещи убежище лица за хомосексуалната им ориентация
 
  2.  Решение по дело C 196/13 Комисия/Италия
Италия е осъдена на имуществени санкции за това, че не е изпълнила решение на Съда от 2007 г., с което е установено неизпълнение на задължения по директивите относно отпадъците
Освен еднократно платимата сума от 40 милиона евро, Съдът налага на Италия, до пълното изпълнение на решението на Съда от 2007 г., периодична имуществена санкция в размер на 42 800 000 EUR на шестмесечие забава при въвеждането на необходимите мерки
 
 3.   Решение по дело C-378/13 Комисия/Гърция
Гърция е осъдена да плаща имуществени санкции за неизпълнение на решение на Съда от 2005 г., с което се установява, че тя не е изпълнила задълженията си, произтичащи от Директивата относно отпадъците
Освен еднократно платима сума от 10 милиона евро, Съдът налага на Гърция, до пълното изпълнение на решението от 2005 г., периодична имуществена санкция, чийто размер на практика ще зависи от осъществения от Гърция напредък, но която, при липсата на такъв напредък, възлиза на повече от 14 милиона евро за всяко шестмесечие на забава

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание статията "Дисциплинарна отговорност на съдиите у нас (1880-1941)" от М.Габровски, който е бил председател на отделение във Върховния касационен съд на Царство България.

Статията може да откриете тук или в прикачения файл.

"Дами и господа членове на Висшия съдебен съвет,

Обръщаме се към Вас, за да изразим неудовлетворението си от демонстрираната от мнозинството на съвета липса на воля да изясни всички въпроси за разпределението на търговското дело, образувано в Софийски градски съд по искането на Българска народна банка за обявяване в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка, както и да предприеме необходимите мерки за осигуряване на спазването на установения в закона принцип за случайно разпределение на делата..."

Писмото на УС на ССБ може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

Уважеми колеги,

Публикуваме статията "Съдебният инспекторат" на Иван Николов, излязла през 1945 г. в списание "Юридическа мисъл". Заради институционалната ни памет, но и заради актуалността на разгледаните от автора въпроси.
 
Иван Николов е дългогодишен съдия в Софийския апелативен съд, главен съдебен инспектор до 1941 г., съдия във ВКС 1941-1946 г. Автор на тритомния сборник "Наказателният закон според тълкувателните решения на ВКС 1896-1942 г.", издаден в периода 1941 г.1943 г.
 
Предстои публикуването и на още два текста по съдоустройствени въпроси: "Начин за назначение и повишение на съди и прокурори у нас (1880-1941)" и "Дисциплинарна отговорност на съдиите у нас (1880-1941)" на М.Габровски (авторът е бил председател на отделение във Върховния касационен съд на Царство България).
 
До края на годината ССБ ще стартира нов уебсайт по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия. Новият сайт ще съдържа и своеобразна виртуална библиотека, в която ще бъдат публикувани устройствените и организационни нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега, научни разработки по съдоустройствено право, статии, международноправни актове и селекция на решения на Върховния административен съд, които имат важно значение за изясняване на правоотношението на съдията.
 
Статията може да откриете тук или в прикачения файл.
Страница 1 от 17