Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с председател Веселина Тенева и докладчик Емилия Кабурова обяви за незаконосъобразно дисциплинарното уволнение на съдия Мирослава Тодорова и го отмени.

При определяне на наказанието, както ВСС, така и тричленният състав на съда "не са се съобразили с част от критериите по чл.309 от ЗСВ, а именно: формата на вината, тежестта на извършеното единствено нарушение, обстоятелствата при които е извършено - лична и най-голяма натовареност на СГС, спрямо останалите от същия ранг съдилища, фактическата и правна сложност на разгледаните за периода нох. и нчх.дела-първоинстанционни и въззивни, данните за качествено изписани съдебни актове от магистрата, условия на труд и пр. Всичко това обосновава изводи за неправилно приложение на материалния закон и в частта на наложеното наказание, което налага отмяна на обжалваното решение и на решението на ВСС в тази част, с връщане на делото обратно на органа, за ново произнасяне по вида на дисциплинарното наказание. При това произнасяне органа следва да съобрази посочените критерий, както и данните за наличие на влезли в сила, но незаличени дисциплинарни наказания, ако има такива, спрямо магистрата", пише в мотивите на съда.

"Госпожи и господа членове на Висшия съдебен съвет,
 
Обръщаме се към Вас, обезпокоени от липсата на адекватни действия, които да дадат отговор на множеството въпроси, вълнуващи професионалната общност и цялото общество, за състоянието на независимостта на съдебната власт и авторитета на нейни представители. Многократно сме поставяли за обсъждане конкретните мерки, които се налагат за възстановяването на доверието в съдебната власт, включително чрез отстояване на независимостта на съда от политически натиск, от влияния от икономически и властови лобита, от вътрешно-системните форми на нерегламентирано въздействие по административен път, от ниския праг на толерантност към конфликтите на интереси и търговията с влияниe..."
 
Текстът на Обръщението можете да прочетете  т у к
На 28 и 29 юни 2013г. разширеният УС на ССБ проведе работна среща в с.Чифлика, Община-Троян.
 
В работната среща се включиха Председателят на ССБ съдия Таня Маринова, членове на УС на ССБ , както и съдии от различните съдебни географски райони и нива на съдебната система.
 
Участие взеха Изпълнителният директор на ССБ съдия Мирослава Тодорова, както и г-н Ленко Ленков, като представител на Фондация"Америка за България".
 
Магистратите обсъдиха изпратените до ССБ писма за съдействие, организационни въпроси относно изготвянето на становища от името на УС на ССБ, както и възможността за допълване на обученията, организирани от ССБ по места с теми, които са полезни и интересни за съдиите, при липсваща обучителна алтернатива за тях в НИП.
 
На проведената работна среща, РУС взе решение за сформиране на работна група, която да изготви цялостна Концепция за обективно и справедливо оценяване и атестиране на магистратите. При направата на Концепцията ще се ангажира становището и на останалите членове на Съюза, чрез изпращане на анкета до всички, както и международен опит.
 
 
Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
 
    
 
 
 
 
"Уважаеми членове на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет,
 
Представям на вниманието Ви писмено становище по проекта за правила за командироване от името на ССБ, тъй като обемният дневен ред за днешното заседание предполага усилия, които са непропорционални на резултатите, които наблюдаваме от началото на заседанията на Гражданския съвет.
 
Необяснимо е обстоятелството, че отново не е включена в дневния ред точка за обсъждането на готовите до този момент доклади от проверките за случайно разпределение на делата, въпреки че това е един от най-наболелите проблеми и на предишното заседание на Гражданския съвет беше прието решение да се включи за обсъждане в следващото заседание..."
 
Текстът на становището можете да прочетете  т у к
28.06.2013г. в Съдебната палата на Благоевград, Изпълнителният директор на ССБ съдия Мирослава Тодорова, направи презентация на тема "Обида и клевета съгласно практиката на Съда по правата на човека в Страсбург".
 
На презентацията присъстваха магистрати от Благоевградски съдебен регион , както и проявили интерес към темата разследващи полицаи, адвокати и студенти в специалност "право" на ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград .
 
Обучението бе организирано с партньорството на Съюза на съдиите в България и Окръжен съд -Благоевград , а модератор на мероприятието бе зам.председателят на Окръжен съд-Благоевград и ръководител на Наказателното отделение , съдия Татяна Андонова.
 
Съдия Тодорова запозна магистратите с основните и най-актуални решения на Съда в Страсбург по презентираната тема, постановени по водени дела както срещу България, така и срещу други страни в ЕС.След презентацията и дискусията по темата, съдия Андонова изрази от името на благоевградските си колеги солидарността и подкрепата към съдия Тодорова за отстояване на принципите в работата на съдиите и съдийската независимост при решаването на делата.
 
 
 
 
Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.
 
Приложено  е следното прессъобщение:
 
 
Решение по дело C‑681/11 Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt/Schenker & Co. и др
 
Правно становище от адвокатска кантора или решение на национален орган по конкуренцията не освобождава дадено предприятие от антиконкурентно поведение, нито от налагането на глоба
 
Националните органи по конкуренцията могат да не наложат глоба само по изключение, когато предприятието-нарушител е участвало в национална програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер
 

Цялото прессъобщение можете да видите  т у к

На 05 юли 2013 г. Съюзът на съдиите в България организира семинар за съдиите от съдебен район Смолян на тема "Комуникация на съда с медиите".

Лектори: Нели Куцкови - съдия в Апелативен съд София; Силвия Великова, Димитър Абрашев - журналисти
 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Статия на Калин Калпакчиев във в. Труд, 09.06.2013г.

Има съдии у нас, които получават по сто и повече дела месечно. Те или ги претупват на конвейер, или - с риск да бъдат наказани, ги проучват и изписват толкова бавно, че на практика се стига до отказ от правосъдие. Други получават само по 5-6 дела на месец и се чудят с какво да запълнят работния си ден.

Решението на този стар проблем години наред беше отлагано от Висшия съдебен съвет ( ВСС). Сега съветът има комисия, която се занимава само с това. Тя прие неотдавна методология, която тази седмица трябва да бъде гласувана от целия съвет.
Председателят на комисията Калин Калпакчиев има идеи как да се отчита ефективно натовареността на съдиите и да се взема предвид при случайното разпределение на делата.
 

При измерването на натовареността на съдиите трябва да бъдат отчетени всички фактори, които влияят върху сложността на делата. Едва когато можем да определим относителната тежест на процесите, ще имаме обективна сравнителна основа за регулиране на натовареността на магистратите и на отделните органи на съдебна власт.
За да бъде методиката за отчитане на натовареността максимално точна, в изработването трябва да се включат възможно най-много магистрати. Идеята е те да участват в проучване, като попълнят анкетна карта за видовете дела, които са гледали в последната година, и колко време им е отнел всеки казус. Паралелно ще работят и фокус групи от опитни съдии. Те ще прегледат резултатите и може да ги коригират. С получената база данни ще може да се изчисли тежестта на видовете дела.

От изследванията на познатите световни модели за измерване на натовареността на съдилищата, както и от професионалните дискусии може да се направи изводът, че отделеното

време за
разглеждане
и решаване
на казусите

е единствената обективна и вярна основа за определяне на сложността им и за групирането им по тежест. Ето какви стъпки предвиждаме за изследването:
Категориите дела първо трябва да се разделят според нормативната уредба по отделни видове - наказателни, граждански, търговски и административни. А след това сходните видове трябва да се групират. За различните групи ще има отделна анкетна карта.
Например при първоинстанционните наказателни производства могат да се създадат анкетни карти за: делата от общ, частен и административнонаказателен характер; за частните наказателни дела и т.н.

После трябва да се типизират най-общо етапите на всяко първоинстанционно, въззивно и касационно производство по съответната материя.

При наказателните първоинстанционни дела това може да са: проучване и запознаване от съдията с материалите и изготвяне на съдебен акт за насрочване или прекратяване на съдебното производство; разглеждане и решаване на делото в заседание; изготвяне на съдебния акт по същество.

Времето, необходимо на съдията за справяне с отделните етапи на различните видове наказателни дела, ще бъде различно. Например при тези от общ характер за проучване и разглеждане на материалите ще бъде нужно значително повече време, тъй като е проведено досъдебно производство и има събрани доказателства. По делата от частен характер пък времето за проучване ще бъде по-малко, тъй като по тях не се провежда разследване от прокурора.

Съдията трябва да попълни в анкетната карта колко време отделя за всеки от етапите за конкретния вид дело от посочената група (например кражба, средна телесна повреда, клевета и т.н.). Ще се регистрират обемът на делото в страници, броят на подсъдимите, деянията, свидетелите, дали процесът върви по специална процедура (съкратено следствие, споразумение), броят и продължителност на заседанията и т.н.
Съдиите ще трябва да посочат и какво според тях е необходимото оптимално време за

качествено извършване
на действията

по отделните етапи или общо за разглеждане на делото.

Така ще бъде определено средното време, което се отделя за решаването на даден вид дела. Препоръчително е, когато се определя тежестта на процесите, видовете дела, които изискват приблизително еднакво време за решаване, да се обединят в една група. Полученият усреднен период за разглеждане и решаване на дадено дело от определен вид ще определи неговата номинална тежест.

Определените номинални тежести на категориите дела трябва да се подредят по размер. Средната тежест за скалата ще се определи за мерна единица, спрямо която ще се преизчисли тежестта на категориите дела. Ще може да се определи и коефициент на тежест - отношението на номиналната тежест за определен вид процеси към средната определена стойност за всички видове дела.

По подобна методология събраните и анализирани данни за времетраенето на различните видове въззивни и касационни дела ще послужат за изработване на коефициент и за тяхната сложност.

След като имаме начин да изчислим сложността на отделните видове дела, ще може да се измери и обективната натовареност на съдилищата.

Когато се определя индивидуалната натовареност на съдиите, трябва да се вземат предвид не само броят на разгледаните дела и тяхната сложност, но и външните фактори. Има например малки съдилища, в които магистратите разглеждат и граждански, и наказателни дела. Това няма как да не увеличи времето за подготовка и разглеждане на казусите.

Друг външен фактор е участието на магистрата в съдебен състав. Когато пък стана въпрос за върховните съдии, не трябва да се забравя, че те са ангажирани в тълкувателната дейност, изпитни комисии, с работа по законопроекти и т.н.
За да се определи допустимата индивидуална норма на натовареност на съдията, трябва да се изчисли неговата годишна времева стойност в минути. Това е времето за година, което има даден съдия за обработка и разрешаване на делата. От общия 365 дни ще се извадят почивните дни, празниците, отпуските, болничните и т.н. Нормалният работен ден е с продължителност 8 часа, или 480 минути.

Допустимата норма на
натоварване

е съотношението между времевата стойност на съдията и времевата стойност на отделните видове дела. Така ще е ясно колко дела е възможно да обработи и реши всеки в рамките на отреденото му работно време. А съотношението между наличното време на съдията и делопотока ще покаже колко магистрати са нужни, за да го обработват.

С всички тези изчисления ВСС ще може аргументирано, открито и справедливо да определи необходимия брой съдии в отделните съдилища и да помисли за реорганизация на съдебната карта.

 

 

Уважаеми колеги,
 
НИП организира чуждо езиково обучение за магистрати, което ще се проведе в периода от 02.09.2013 г. до края на месец декември 2013 г. Курсове ще има по английски, френски, немски и испански език за нивата, които са посочени в графиците. На този етап не са планирани последващи езикови обучения.
 
Курсовете ще се провеждат в следните градове: Бургас, Благоевград, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Ловеч, Монтана, Нови пазар, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Провадия, Русе, Сливен, София, Смолян, Стара Загора, Червен Бряг и Шумен, ако се формира група за съответното ниво между 4 и 7 човека.
 
Заявления, които можете да свалите от следния адрес , могат да се подават до 14.06.2013 г. по имейл или факс.
 
Предимство ще имат кандидатите, които отговарят на посочените в обявлението критерии и са покрили тест за съответно ниво на владеене на чужд език, което са посочили като първо желание (например, ако е посочено като първо желание курс за ниво С1, а ниво на владеене Б2, и второ желание Б2 и ниво на владеене Б1, а на теста кандидатът покрие ниво Б1, то предимство ще имат тези, които са посочили като първо желание Б2 пред тези, посочили като първо желание С1).
 
Тестовете за входящо ниво ще се проведат до средата на месец юли 2013 г.
 
Началото на обучението не може да бъде отложено за по-късна дата след 02.09.2013 г., тъй като до края на проекта не могат да се вземат определените часове.

"Повод за писмото ни са постъпили към нас сигнали от административни ръководители на съдилища в страната, на които е отказано съгласие за назначаване на съдебни служители или са съкратени щатните им бройки за такива..."

Цялото писмо можете да прочетете  т у к

Страница 61 от 62