Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Съюзът на съдиите в България съдейства за провеждането на благотворителна изложба на картини, нарисувани от деца от VІ и VІІ клас в 139 СОУ "Захарий Круша", София. Изложбата ще се проведе в централното фоайе на Съдебната палата във времето от 14 декември до 16 декември 2016 г.
Децата няма да напускат учебния си процес и са организирали график да бъдат при нас  от 10:00 до 12:00 часа тези дни.
 
Нека ги подкрепим за тяхното творчество и мотивацията им за създаване на красота и повишаване на културата и ценностите на обществото.
 
Заповядайте, разгледайте, подкрепете!
Калин Калпакчиев бе отличен с втора награда от журито на "Човек на годината" 2016 на Български хелзинкски комитет заради това, че непоколебимо се застъпваше за нуждата от дълбока реформа на съдебната власт. Той беше един от опозиционерите във Висшия съдебен съвет (ВСС) и през годината открито говореше за натиска върху ВСС от страна на прокуратурата и изпълнителната власт и съответно намесата им в работата на съдебната власт.
С голямата награда „Човек на годината“ 2016 бе удостоена Надежда Цекулова за принос към правата на човека и правозащитността.
    "Съюзът на съдиите в България намира за необходимо да изрази категоричната си позиция по отношение на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 6.12.2016 г., с което по инициатива на главния прокурор, опосредена от внесено предложение на Комисията по дисциплинарни производства, мнозинството от колегията взе решение за извършване на проверка на дейността на наказателните отделения на Софийски градски съд и Софийски районен съд. Това решение, както и решението от същото заседание за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Мирослава Тодорова, също инициирано от главния прокурор, са поредното доказателство за неравнопоставено третиране и избирателен подход към определени съдилища и съдии. Висшият съдебен съвет и в частност Съдийската му колегия все още дължат отговор на въпроса какви са били причините и кои са били отговорните лица от предходното ръководство на СГС за констатираните при проверката на нарочната комисия на ВСС „недобри практики“, обобщени в доклада от месец април 2015 г..."
 
Цялата декларация може да прочетете  т у к  или в прикачения документ.

ОБРЪЩЕНИЕ

..............................

Съюзът на съдиите в България откри банкова сметка за приемане на дарения, които ще бъдат превеждани на откритата във Федерална република Германия сметка под разпореждането на МЕДЕЛ и ще бъдат използвани за осигуряване на адвокатска защита на задържаните и обвинени турски съдии и прокурори, както и за подкрепа на техните семейства. Призоваваме всички български магистрати, колеги с други юридически професии, както и българските граждани да дадат своя принос към подпомагането на намиращите се в нужда турски съдии и прокурори, като направят дарения по сметка:

Съюз на съдиите в България
УниКредит Булбанк
IBAN: BG25UNCR70001522787294
BIC: UNCRBGSF

Обръщаме се също така към членовете на Висшия съдебен съвет. На 8 декември тази година в гр. Хага, Кралство Нидерландия ще се проведе Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/, на което ще бъде разгледано предложението на Управителния съвет на ЕМСС за замразяване на участието като наблюдател в организацията на Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Република Турция.

............................

Цялото обръщение може да прочетете  т у к   или в прикачения документ

График на планирани срещи и симулирани наказателни процеси с деца за м. октомври-декември 2016 година
Дата  Училище/град Клас Съдия
28.10.16    НУ "инж. Вълков", Луковит  3     Нели Куцкова, Владимир Вълков
     ОУ "Христо Ботев", с. Румянцево  7     Нели Куцкова, Владимир Вълков
16.11.16    СУ "Козма Тричков", Враца       Вероника Бозова
18.11.16    НУ "инж. Вълков", Луковит  3     Нели Куцкова, Владимир Вълков
 

   ОУ "Христо Ботев", с. Румянцево

  7     Нели Куцкова, Владимир Вълков
     симулиран процес    
21.11.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитрова, Петър Христов
28.11.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитрова
02.12.16    НУ "инж. Вълков", Луковит  3     Нели Куцкова, Владимир Вълков
     ОУ "Христо Ботев", с. Румянцево  7     Нели Куцкова, Владимир Вълков
06.12.16    СОУ "Димчо Дебелянов"   5,6     Диана Стоянова
08.12.16    СУ "Козма Тричков", Враца       Вероника Бозова
09.12.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитров, Петър Христов
13.12.16    СОУ "Иван Вазов", Варна       Ивелина Владова, Диана
          Стоянова, Деница Славова
14-16.12    139 СОУ "Захарий Круша", София  5     Весислава Иванова, Таня
     благотворителна изложба-базар       Маринова, Калина Анастасова
15.12.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитрова, Петър Христов

Срещите се организират от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

На  22.11.2016г. ученици от 10 и 11 клас на СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Златица проведоха симулиран наказателен процес на тема "Обида във Фейсбук".  Помощ за провеждане на процеса оказаха съдия Атанас Атанасов и съдия Таня Маринова.

   

     

Процесът беше организиран в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

"Дами и господа, членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
 
Обръщаме се към Вас с оглед основното Ви задължение да осигурявате и отстоявате независимостта на съдебната власт в лицето на съдилищата и отделните съдии в тях. Конкретните два повода на настоящото обръщение са пряко свързани и с правомощията, които са Ви възложени от Закона за съдебната власт.
На първо място, отбелязваме факта, че месец и половина след началото на учебната година за кандидатите за младши съдии предстои да командировате постоянен преподавател по наказателно право и процес. Това се случва след две поредни процедури, в рамките на които Управителният съвет на НИП отказва да одобри класирания и при двете процедури с най-висок резултат, без да оповести мотивите за тези две решения. Принципите за компетентност, прозрачност, публичност и равен достъп, като задължителни при подбора на постоянните преподаватели, са изрично установени в чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на НИП и неговата администрация. Тези принципи обаче подлежат на спазване и с оглед дължимия от Управителния съвет пример както към постъпващите в съдебната система младши съдии и прокурори, така и към потенциалните кандидати за преподаватели.
Какви качества следва да бъдат възпитавани у магистратите, е въпрос от изключително значение. Ясно е, че „входът” към системата е с решаващо значение за бъдещото качествено нейно функциониране, защото няма съмнение, че това, от което тя се нуждае са компетентни професионалисти с безукорен интегритет. В този аспект са изключително важни подборът и изграждането именно на такива магистрати. Без съмнение, постоянните преподаватели, ангажирани с обучителния процес, следва да притежават в най-висока степен споменатите качества, за да е възможно да подготвят магистрати, у които да възпитат базисните умения за упражняването на тази професия. В този смисъл - изборът на преподаватели е от съществено значение и е ангажимент, към който отговорните следва да подхождат с изключително старание. Ето защо, в конкретния случай, е дължимо оповестяването на мотивите за взетите решения, особено като се съобрази, че с тях се игнорира оценката на кандидатите, дадена от комисията, съставена от безспорни професионалисти в лицето на върховни съдии и представител на НИП..."
 
Пълния текст може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.10.2016 г., Софийски градски съд

"...Правото на разноски съставлява имуществено субективно право. Отговорността за заплащане на разноски произтича от процесуалния закон, тъй като е уредена единствено от него и е основана на гражданско облигационно правоотношение, чийто фактически състав е трикомпонентен – неоснователно предизвикан правен спор, направени разноски по повод участие в съдебното производство по повод този правен спор и съдебен акт, който съдържа произнасяне по искането за разноските с оглед резултата от делото. Отговорността за разноски е деликтна, но тя е уредена като ограничена обективна отговорност за вредите от предявяването на неоснователен или недопустим иск и включва само внесените такси и разноски по производството, както и възнаграждението за един адвокат. Отговорността за разноски е ограничена, защото не включва всякакви други разходи и пропуснати ползи от страната по делото (напр. пътните разноски за явяването на страните пред съда) и е обективна, защото ищецът отговаря без вина, стига ответникът да е дал повод за завеждане на делото. В този смисъл е задължителната съдебна практика – Решение № 189 от 20.06. 2014 г. по гр.д. № 5193 / 2013 IV г.о., ВКС. Отговорността за разноски има за основна цел да възстанови направените реални разходи, които са единствено предизвикани от нуждата от правна защита в дадено производство. Институтът на разноските не може да служи и да се използва за неоснователно разместване на блага, което би се получило, ако се приложи Наредбата в случая..."

 

Решение по дело C-554/14 Атанас Огнянов/Софийска градска прокуратура
Наказанието лишаване от свобода на задържано лице не може да бъде намалено при трансфера му от една държава членка в друга в съответствие с времето, през което е работил в затвор в първата държава членка, ако същата, при спазване на своето законодателство, не е извършила подобно намаляване на наказанието
Рамковото решение, уреждащо трансфера на осъдено на лишаване от свобода лице между две държави членки, няма директен ефект

Решение по дело C-30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO
Съдът отменя решението на Общия съд и решението на EUIPO, потвърждаващи регистрацията на формата на куба на Рубик като марка на Съюза
Когато са преценявали дали трябва да откажат регистрация на марката поради това, че тази форма отразява техническо решение, EUIPO и Общият съд е трябвало да вземат предвид и невидимите функционални характеристики на стоката с тази форма, включително възможността за ротация

"Уважаеми колеги,

Повод за настоящето обръщение е решението от 3 ноември, тази година, на Пленума на Висшия съдебен съвет, с което беше отхвърлено предложението за освобождаване на господин Димитър Узунов като представляващ ВСС.

...

Само след дни предстои и провеждането на експериментално електронно гласуване, при което ще бъде тествана изработената след възлагане от ВСС система за електронно дистанционно гласуване за избор на следващ състав на съвета. Независимо от множеството неясноти относно начините, по които тази система осигурява свободното волеизявление, тайната на вота, точността на отчитането на подадените гласове и възможността за проверка на законното протичане на избора при обжалване на резултатите, Ви призоваваме да участвате в експерименталното гласуване. Само по този начин бихме могли да се уверим дали предлаганата система работи и по какъв начин осигурява отчитане на гласуването ни. Доколкото същата система не допуска подаване на недействителен вот, гласуване в рамките на експерименталния „избор” може да се осъществи само чрез избор измежду „кандидати” – членове на сегашния и предходен състав на ВСС, които са дали съгласие да бъдат включени като такива. В този смисъл предстоящото експериментално гласуване дава възможност на участващите в него магистрати да изразят и своето отношение към успешността на мандата на всеки един от съответните „кандидати” чрез посочването му или не в електронната бюлетина."
 

Пълния текст на обръщението може да прочетете   т у к    или в прикачения документ.

Страница 10 от 53