Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Становището на управителния съвет на Съюза на съдиите в България може да прочетете    т у к
УС на Съюза на съдиите в България декларира пълната си подкрепа към съдия Лозан Панов във връзка с произнесената от него реч на 16.11.2018г. на конференция на МЕДЕЛ в гр. София.
УС на ССБ счита, че речта на председателя на ВКС, произнесена на 16.11.2018г. в София, не е политическа и не преследва политически цели.
Същата представлява  позицията на Лозан Панов в качеството му на съдия и председател на ВКС   във връзка със  зачестили случаи на застрашаване  върховенството на правото в Република България.
Речта е в синхрон с  изразеното   през 2010г. от Европейската мрежа на съдебните съвети  мнение в доклада „Съдебна етика-принципи, ценности и качества“, част от Лондонската декларация за съдебна етика. А именно:  „Когато демокрацията и основните права и свободи са застрашени, ограниченията на съдията при публичното говорене отстъпват пред задължението да се говори открито“.
Речта е  в съответствие  и с декларацията на МЕДЕЛ от 17.11.2018г. , съгласно която : „Магистратите не само имат правото,те са длъжни да участват в информирането на обществото за правата на гражданите, както и да укрепват разбирането за върховенство на закона. Магистратите трябва да се противопоставят публично, когато върховенството на правото се нарушава …“
УС на ССБ поема ангажимент  да  уведоми  МЕДЕЛ и  ЕМСС  за ситуацията в Република България и използва случая да публикува речта на Председатя на ВКС, произнесена на Общото събрание на ССБ. Съдържащите се в нея общоизвестни факти до голяма степен отговарят на поставените от Съдийската колегия въпроси.

 

Реч, произнесена на Общото събрание на Съюза на съдиите, 10.11.2018г.

"...Негативната кампания срещу съдия по неприключило дело е опасно и поради това, че може да бъде дискредитиран крайният изход от съдебното производство. Поради това всички институции, които имат правомощия да бранят независимостта на съда, са длъжни да покажат недвусмислено адекватна защита на фундамента на правовата държава със защита на възможността съдът да реши делото въз основа на свободното си вътрешно убеждение, основано на закона и доказателствата. Крайният изход по делото ще е убедителен за обществото само ако се създаде среда, която не допуска съмнения, че процесът е бил несправедлив..."

Пълния текст може да прочетете  т у к   или в прикачения документ

 

Публикуваме Писмо от г-жа Венелина Гочева - издател на "24 часа" и г-н Борислав Зюмбюлев - главен редактор и email от съдия Иво Хинов

 

Декларация на Съюза на съдиите в България във връзка със следните медийни публикации:
Статията „СГС оправда близкия до бившия премиер Иван Костов собственик на рухналата сграда“ с подзаглавие „Спонсорът на фондацията на Елена Костова бе купил фаталния имот с кредит на КТБ, който до фалита на банката не бе погасен“, публикувана на 14.11.2018 г. в интернет сайта „Правен свят“ и
Статия със заглавие „Правосъдие на светло“ с подзаглавие „Време е съдиите да обясняват на народа мотивите за присъдите, четени в името му“, публикувана на 15.11.2018 г. в електронното издание на вестник „Монитор“.
Съюзът на съдиите в България подкрепя изцяло декларацията от 25 октомври 2018 година на администрацията на Висшия съдебен съвет и администрацията на Прокуратурата на Република България срещу предлаганите с § 15 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г. изменения в чл. 352 от ЗСВ. С § 15 от Преходни и заключителни разпоредби на Проект за Закон за държавния бюджет на Република България за 2019г. чл. 352 от Закона за съдебната власт, който предвижда на съдебния служител да се изплаща всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера, да се измени така: думите „до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера“ се заменят с „до 450 лв.“.

 

Пълния текст може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

Изявление на ССБ относно утвърдените от СК на ВСС Стандарти за независимост - може да прочетете в прикачения документ
ДО
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
По повод на предвиденото в дневния ред на заседанието на СК на ВСС, насрочено за 23.10.2018 г., обсъждане на предложение за изработване на критерии, въз основа на които да се очертаят елементите на конституционните гаранции за „независимостта на съдебната власт“, както и стандартите, при които се счита, че авторитетът и независимостта са накърнени, Ви изпращаме Заключенията и препоръките на I-ва Работна комисия на Международната съдийска асоциация, отнасящи се до критиката в медиите и от страна на политиците по отношение на съдебната власт.
Заключенията и препоръките са приети на проведената в Маракеш, Кралство Мароко в периода 14–18.10.2018 г. 61-ва Годишна среща на Международната съдийска асоциация, член на която е и Съюзът на съдиите в България. Тази година работата на I-ва Работна комисия /Състоянието на съдебната власт/ беше посветена на тенденцията за нарастване на неуважителните публични критики срещу съдиите и съдебните актове от представители на останалите власти, от пресата и от социалните медии. След като предварително бяха проучени отговори на въпросник, получени от 30 държави от целия свят, между които и България, в рамките на обсъжданията в сесиите на работната комисия по време на срещата на МАС, бяха изготвени настоящите заключения и препоръки.
Съюзът на съдиите в България изразява готовност да участва градивно в дебата какъв следва да е отговорът на неоснователната и злонамерена критика срещу отделни съдии и срещу независимостта на съдебната власт.
Приложение:
Заключенията и препоръките на I-ва Работна комисия на Международната съдийска асоциация, приети на 61-вата Годишна среща на МАС /в оригинал на английски език и в превод на български/.

 

Гр. София,                    Председател на УС на ССБ:
22.10.2018 г.                                    Атанас Атанасов

Съюзът на съдиите в България изразява подкрепа към декларацията на ръководството на Софийски районен съд по повод поредните медийни нападки срещу съдия от съда, заради постановено от него решение. И този път обект на негативна медийна кампания е колега, като вместо разпространяване на обективна информация за неговия съдебен акт, съответната медия си служи с неподкрепени с никакви факти внушения и квалификации. Очакваме, че позицията на ръководството на Софийски районен съд ще бъде последвана и от реакция на Висшия съдебен съвет. Както неведнъж сме отбелязвали, именно на ВСС е възложено от Конституцията и Закона за съдебната власт да защитава авторитета на съда и да не оставя без отговор атаките, чрез които се прави опит по нелегегитимен начин да се оказва влияние върху правосъдната дейност. Липсата на такъв институционален отговор в многото случаи досега на недобросъвестни нападки от страна на политици и средства за масова информация срещу отделни съдии доведе до ерозирането на общественото доверие в институциите на съдебната власт.

Управителен съвет на Съюз на съдиите в България

Страница 1 от 19