Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Решения на УС

04 Май 2015

Разни

РЕШЕНИЕ No. 7/04.05.2015г.

На свое заседание УС на ССБ взе следните решения:

1. Да излезе със становище  във връзка с взетите от ВСС  решения на 30.04.15, а именно избор на председател на Апелативен съд София и гласуване  статут на несменяемост на съдия.
2. Командирова Атанас Атанасов за периода 22-24 май 2015 г. на годишната среща на МЕДЕЛ, която ще се проведе в гр. Атина, Гърция. Командировката е с право на пътни разходи.
3. Да се изплатят парични награди на Юлия Стоянова и Екатерина Баксанова във връзка с работата им по проект Еподжендър.

21 Мар 2015

ЗИДНПК

РЕШЕНИЕ 6/21.03.2015г.

На свое заседание УС на ССБ взе следните решения:
1. Да излезе със становище във връзка с предложенията за изменения и допълнения на НПК, гласувани на първо четене в НС.
2. Да приеме нови членове на ССБ след получени молби за членство.

 

10 Мар 2015

Проекти

РЕШЕНИЕ No. 5/10.03.2015г.

На свое заседание УС на ССБ взе следните решения:
1. Да кандидатства с нов проект по следните теми:
- Участие под различни форми в гражданското образование на деца;
- Oценка на работата на съда от страна на потребителите на правосъдие;
- Дейности за подпомагане на реформата на съдебната карта при на гарантиране правото на достъп до съд на гражданите;
- Обучение на съдебните заседатели по места;
- Институционална памет – интервюта с живите върховни съдии; дигитализиране на практиката на ВКС и юридическа литература преди 1944 г.
2. Да кандидатства като партньор и асоцииран партньор по следните проекти:
- „Европейска заповед за арест“ ;
- „Съдебен механизъм за защита правата на малцинствата в трансгранични граждански дела“;
- „Съдебно сътрудничество за защита на жертвите в ЕС“;
- „Юриспруденция и съдебни практики в борбата с корупцията на обществените поръчки“.
3. Командирова Иван Георгиев за периода 14-16 май 2015 г. на годишната среща на Европейската Асоциация на съдиите, която ще се проведе в гр. Гданск, Полша. Командировката е с право на пътни и квартирни разходи.

РЕШЕНИЕ No. 4/20.01.2015г.

На свое заседание УС на ССБ взе следните решения:

1. Да подкрепи кандидатурата на съдия Павлина Панова за председател на ВКС.
2. Да излезе със становище по КД No. 13/2014.
3. Да проведе заседание на РУС на 20-22 февруари 2015 г. в гр. София.
4. Да приеме нови членове на ССБ след получени молби за членство.

РЕШЕНИЕ No. 3/01.12.2014 г.

На свое заседание УС на ССБ взе следните решения:

1. Отново да сезира ВСС относно надеждността на програмния продукт Law Choice във връзка със случайното разпределение на търговско дело, образувано от СГС по искане на БНБ за обявяване в несъстоятелност на КТБ.

2. Да се обърне към народните представители на 43-то НС с настояване за иницииране в кратки срокове на нова процедура за избор на главен съдебен инспектор.

РЕШЕНИЕ No. 2/14.11.2014 г.

На свое заседание УС на ССБ взе следните решения:

1. Командирова Атанас Атанасов за периода 21-22 ноември 2014 г. на годишната среща на МЕДЕЛ, която ще се проведе в гр. Барселона, Испания. Командировката е с право на пътни и квартирни разходи.

2. Да се финансират 250 лв. за  участие на театрална група в организираната с ученици от Френската гимназия рулева игра на тема ""Наркотикът - въпрос на свободен избор или лесен начин да загубиш свободата си".

РЕШЕНИЕ No. 1/31.10.2014 г.

На своето първо заседание УС на ССБ единодушно избра за свой председател Борислав Белазелков.

За изпълнителен секретар бе избран Атанас Атанасов.

 


РЕШЕНИЕ No. 17/14.10.2014

УС на ССБ

РЕШИ

1.  Да излезе със становище по проекта на "Методика за дисциплинарната дейност на ВСС"

2. Да приеме за членове на ССБ Анатоли Бобоков, Станимира Иванова, Красимир Лесенски, Пламен Шумков и Михаела Боева след постъпили молби за членство.
Страница 4 от 8