Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Решения на УС

РЕШЕНИЕ No. 15/09.08.2013
 
УС на ССБ на основание чл. 30 т.7 от Устава на ССБ реши, че е необходима промяна в изискванията към длъжността „технически сътрудник“ за ефективно подпомагане на УС при кандидатстването и управлението на международни проекти. За постигането на тази цел служителят, който заема тази длъжност, трябва да има отлични познания по английски език и за разработването на проектна документация.
По тези съображение УС 
РЕШИ
1. Изменя изискванията към длъжността „технически сътрудник“, като служителят трябва да има отлични познания по английски език и за разработването на проектна документация.
2. Одобрява длъжностната характеристика за „асистент офис“.
3. Да се прекрати трудовото правоотношение със Стефка Борисова Цуцева при спазване на уговореното в трудовия договор 3-ри месечно писмено предизвестие, тъй като не отговаря на новите изисквания.
4. Да се сключи трудов договор за длъжност „асистент офис“ с ЕББ.

РЕШЕНИЕ No. 14/04.07.2013

Във връзка с разговорите, записани със специални разузнавателни средства между бившия премиер Бойко Борисов, бившия министър на земеделието Мирослав Найденов и бившия градски прокурор на София Николай Кокинов, както и разпространените миналата седмица стенограми от разговори между магистрати (прокурори, члена на ВСС Камен Ситнилски и съдията Христо Горчев, председател на Районен съд-Свиленград) по повод миналогодишните избори за членове на съвета от прокурорската квота

УС на ССБ РЕШИ

да излезе със свое становище към Висшия съдебен съвет

 

20 Май 2013

Разни

РЕШЕНИЕ No. 13/20.05.2013

На свое заседание УС на ССБ разгледа следните въпроси:

1. Приема за член на ССБ Юлиян Стаменов - съдия в Окръжен съд гр. Русе след получена молба за членство.

2. Взе решение за провеждане на среща с представители на Асоция за детско развитие чл. 24 по проблеми на съдебната система. Срещата да се проведе в началото на м. юни 2013 г.

3. Взе решение да участва съвместно с Риск Монитор с проект по наказателно право, финансиран от ЕК

4. Взе решение да организира среща на РУС през м. юни 2013 г.

РЕШЕНИЕ No. 12/14.05.2013

По повод на съобщението от господин Камен Иванов, отправено до членовете на Гражданския съвет към ВСС на 10.05.2013 г., че не се насрочват дати за събеседване по обявените конкурси за повишаване и преместване, тъй като голяма част от кандидатите нямали актуални атестации УС на ССБ взе решение писмено да уведоми със свое становище председателя на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС.

РЕШЕНИЕ No. 11/22.04.2013

УС на ССБ взе решение да излезе със становище във връзка с  получено писмо от съдии в Окръжен съд Смолян и Районен съд Смолян, апелиращи за реакция относно случай, грубо нарушаващ независимостта и авторитета на съдебната власт.

РЕШЕНИЕ No. 10/21.03.2013
 
1. По повод командироването на г-н Петър Стоянов - бивш член на ВСС във ВАС, УС на ССБ отново изразява своето становище относно тенденцията командироването да замества конкурсното начало.
 
2. Членове.
След подадени молби за членство УС на ССБ приема за членове на Съюза Йълдъз Агуш-Административен съд, Русе; Миглена Кавалова-Шекирова-ОС, Кюстендил и Тонка Славова-РС, Провадия.
На основание чл.18 от Устава и едностранно писмено заявление освобождава от членство Елица Ангелова-Първанов- СРС.
РЕШЕНИЕ No. 9/05.03.2013
 
1. УС взе решение редовното годишно събрание на ССБ да се проведе на 25-26/Октомври/2013г. 
На събранието да бъдат поканени представители на Съюза на съдиите от САЩ.
2. УС обсъди предстоящите дейности на ССБ до края на годината и одобри бюджета за тях.
3. УС взе решение част от средствата, събрани от членски внос, да бъдат вложени на срочен депозит.

РЕШЕНИЕ No. 8/01.02.2013

1. УС взе решение делагат на XXI Конгрес на СЮБ от страна на ССБ да бъде Борислав Белазелков.
2. УС приема за членове на ССБ Стефан Станчев - Административен съд Перник, Минка Китова - ОС Хасково и Анета Георгиева - ОС Русе, след постъпила техни молба за членство.
3. На основание чл. 18.1. от Устава на ССБ и постъпило писмено заявление до УС, освобождава от членство Елица Ангелова-Първанова - съдия в СРС.

 

Страница 6 от 8