Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
20 Фев 2018

Становище по Проект на ЗИД на ЗСВ

Прочетена 2588 пъти
   "І. Предложеният за обсъждане проект е първият, изготвен в рамките на законодателната инициатива на изпълнителната власт в лицето на Министерството на правосъдието, след осъществените по същия начин изменения в ЗСВ от лятото на 2016 г.  И измененията на ЗСВ от 2016 г., и сега представеният проект, са представени като изготвени в изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт. В този смисъл и основно значение за оценката на проекта има отговорът на въпроса как конкретно предлаганите законодателни решения допринасят за изпълнението на заложените в посочената Актуализирана стратегия цели, първата от която е да бъдат постигнати действени гаранции за независимост на съда и съдебната власт.
    Въпросът за съответствието на промените на ЗСВ от 2016 г. с международно признатите стандарти за независимост на съда и с отправените в течение на предходните години препоръки към България от страна на Венецианската комисия /ВК/ беше обект на Становище № CDL-AD(2017)018-e на същата комисия, обявено на 9-ти октомври 2017 г.  Становището на ВК беше поискано от Мониторинговия комитет на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа /ПАСЕ/, с оглед на продължаващия от 2000 г. досега пост-мониторингов диалог между ПАСЕ и България. В становището си Венецианската комисия отново припомня общоприетия стандарт за осигуряване на независимост на съдебната власт чрез администрирането на кадровите и дисциплинарните въпроси по отношение на съдии от съдебен съвет, състоящ се в своето значително мнозинство от съдии, избрани от своите колеги , както и нееднократно отправяните към България препоръки в предходни становища на ВК . Отчитайки продължаващото и след конституционната реформа от 2015 г. и двукратните изменения на ЗСВ от 2016 г. несъответствие на структурата на българския ВСС, включително и на Съдийската му колегия, с тези стандарти и с предходни нейни препоръки, в становището си от 9-ти октомври 2017 г. ВК предлага конкретен механизъм, при който без изменения на Конституцията, в ЗСВ да се предвиди решенията за професионалното развитие на съдиите и по засягащите ги дисциплинарни въпроси да бъдат взимани с мнозинство от членовете на ВСС, избрани от съдиите – така нареченото „двойно мнозинство“..."

 

Пълния текст може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.