Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

   "Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

     Съсловната съдийска организация не може да остане безучастна към зачестилите безпринципни и непрозрачни решения на кадровия орган, превърнали се, за всеобщо разочарование, в тревожна тенденция. Многократно Съюзът на съдиите в България се е обръщал към Висшия съдебен съвет (в различните му състави) по повод незащитими от гледна точка на тяхната легитимност решения. С две от Вашите решения, взети на 30.04.2015 г. обаче беше демонстрирана липсата на каквато и да било чувствителност у мнозинството на съвета към възможните последствия за репутацията на колективния орган, както пред професионалната магистратска общност, така и пред обществото. Създаването и утвърждаването на  подобен „стандарт” на работа на ВСС пряко рефлектира върху вътрешната мотивация в самата професионална общност и руши доверието на гражданите, както в съвета, така и в съдебната система, като цяло..."

Цялото писмо може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Публикуваме становището на Съюза на съдиите в България по съответствието на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), рег. № 554-01-34/13.02.2015 г., с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), конституционната защита на основните права и заявените цели.

Становището може да откриете тук или в прикачения файл.

"Уважаеми господа народни представители, членове на Висшия съдебен съвет, г-н министър-председател, г-н министър на правосъдието,
Съюзът на съдиите в България, в качеството си на независима, доброволна, професионална организация, обединява съдиите и съдейства за защита на професионалните и социалните им интереси, като част от ефективните гаранции на независимостта на съдебната власт, за да бъде осигурено качествено и справедливо правосъдие. Поради това се обръщаме към Вас, за да изразим възмущението си от изразеното становище от министъра на финансите г-н Горанов на проведената на 26.02.2015 г. среща между него и членовете на Висшия съдебен съвет, което е поредната проява на трайно и целенасочено неглижиране от страна на законодателната, изпълнителната власт и от страна Висшия съдебен съвет на законоустановеното изискване за поддържане на точно съотношение между размера на възнагражденията на заетите лица в бюджетната сфера (администрацията) и съдиите, прокурорите и следователите (органи на съдебната власт)...."
 

Пълния текст на писмото може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

"В последните дни отново сме свидетели на опити за намеса от страна на представители на политическата власт в работата на съдебната.
В свои изявления министър-председателят на Република България пред медиите препоръча на прокуратурата да повдигне обвинения на лица, свързани с т.нар. разработка “Червеите”, взе отношение по вината им и отговорността, която трябва да понесат.
В декларация, прочетена от трибуната на Народното събрание от името на парламентарната група на политическата партия ГЕРБ, се правят недопустими внушения, че правосъдните органи в България са „подопечни” на опозиционна политическа партия, че потвърдената на втора инстанция осъдителна присъда срещу г-н Цветан Цветанов е сравнима с присъдите на Народния съд. Подобна политическа проява на управляваща партия може да се схване като опит за въздействие върху върховната съдебна инстанция по висящ съдебен процес и за дискредитиране на независимостта на съда като базисна ценност на правовата държава..."

Цялото становище може да прочетете  т у к  или в прикачения документ.

Публикуваме СТАНОВИЩЕ на ССБ по конституционно дело № 13/2014 г., образувано на 4.XII.2014 г. по искане на тричленен състав на ВАС на основание чл. 150, ал. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ.

Становището може до намерите тук или в прикачения файл.

Писмо от Съюза  на съдиите в България до членовете на Висшия съдебен съвет във връзка с изказването на г-жа Светла Петкова на 29.01.2015 по време на дискусията за избор на председател на ВКС.

Може да прочетете т у к  или в прикачения документ

Публикуваме писмо от шест НПО до президента на Република България във връзка с избора на председател на Върховния касационен съд.

Писмото може да откриете тук или в прикачения файл.

Госпожи и господа членове на Висшия съдебен съвет,

    Представяме на Вашето внимание становището на Съюза на съдиите в България относно предстоящия избор на председател на Върховния касационен съд между кандидатурите на съдиите Павлина Панова и Лозан Панов.
След като проследихме етапите по номиниране на кандидатите, представените концепции и приложените към тях документи, проведените изслушвания в специализираните комисии на Висшия съдебен съвет и пред съдиите от Върховния касационен съд, заявяваме категоричната си подкрепа за кандидатурата на заместник-председателя на Върховния касационен съд съдия Павлина Панова...

Може да прочетете Становището   т у к   или в прикачения документ.

Страница 9 от 19