Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
19 Мар 2010

,,Правни и социални аспекти на трафика на хора от значение за правоприлагането”

Прочетена 1605 пъти

Обучението е трето по ред в рамките на проект ,,Справедлив процес за жертвите на трафик”, изпълняван от Съюза на съдиите в България съвместно с ИСДП и Сдружение ,,Спектра” с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (,,Норвежки фонд за подкрепа на неправителствени организации”). Проектът се ръководи от Румен Цонков, административен секретар на Съюза на съдиите в България. 

Както и предходните две, и това обучение се водеше от: 
- д-р Георги Петрунов (социолог, специализиран в социологични и криминологични изследвания на трафика на хора); 
- д-р Надя Стойкова (социален педагог, специализиран в работа с деца, пострадали от насилие); 
- д-р Ива Пушкарова (юрист, специализиран в правни изследвания на организираната престъпност и трафика на хора) и 
- д-р Георги Кирилов (клиничен психолог и вещо лице по наказателно дела, специализиран в работа с деца, пострадали от престъпления и изслушване на пострадали в наказателния процес). 

Съгласно изготвения по проекта обучителен модул, обучението включваше следните теми: 
1. Представяне на явлението трафик на хора (д-р Г. Петрунов); 
2. Профил на пострадалия - психологически и социологически аспекти. Механизми на въвличане (д-р Г. Кирилов); 
3. Практически проблеми на наказателноправния режим на трафика на хора: приложно поле на отделните състави; международни стандарти; съгласуване на понятията по Наказателния кодекс и Закона за борба с трафика на хора; правен профил на пострадалия (д-р И. Пушкарова); 
4. Разграничение на трафика на хора от други престъпления (д-р И. Пушкарова); 
5. Методи за събиране на гласни доказателства: Разпознаване на травмата при разпит на пострадал от трафик на хора. Преодоляване на съпротивите на пострадалия при даване на показания. Оценка на достоверността на показанията на пострадал от трафик на хора (д-р Г. Кирилов). 

На семинара присъстваха съдии и прокурори от градско и апелативно ниво на съдебната власт, ВКС и ВКП. Обратната връзка от тях показа висока оценка за организацията и представянето на обучителните модули и повишен интерес към анализа на съдебната практика и към изслушването на жертвите в наказателния процес. Препоръките са насочени към по-широко разпространение на сборника с аналитични материали и установяване на практика на регулярно провеждане на семинари по темата със съвместно участие на съдии и прокурори.