Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
12 Мар 2010

,,Дейност на съда по оценяване на факторите за общественоопасното поведение на децата"

Прочетена 1344 пъти

Семинарът е в изпълнение на дейностите по проект ,,Братчетата на Гаврош пред Темида: правосъдие в полза на детето”, изпълняван от Съюза на съдиите в България в партньорство със Сдружение ,,Спектра” с финансовата подкрепа на Министерството на правосъдието на Република България. Проектът се ръководи от Ива Пушкарова, изпълнителен директор на ССБ. 

На семинара бяха представени резултатите от комплексно изследване на съдебната практика по наказателни дела с непълнолетен обвиняем и на възпитателни производства по налагане на мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Изследването имаше за цел да установи мехнизмите, по които съдебната практика влияе на противообщественото и противоправното поведение на детето и да предложи препоръки в полза на правоприлагането. Семинарът се водеше от д-р Ива Пушкарова (автор на правното изследване), Георги Кирилов (автор на психологичните и социалните анализи към правното изследване) и Иван Иванов (експерт от сдружение Спектра и координатор на проекта). То включваше изложение за установените добри и лоши съдебни практики при разпознаване и оценяване на криминогенните фактори при децата с общественоопасно поведение и практически модул по решаване на казуси чрез симулативни методи. 

На обучението присъстваха общо четиридесет и трима съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи от органите на съдебната власт и полицията в Пловдив. Обратната връзка от участниците показва, че те оценяват темите на семинара като съответни на професионалните им интереси и представени компетентно, изчерпателно и по подходящ начин. Обучителните материали са оценени като полезни и информативни. Положителна е оценката и за организирането на семинара като цяло.